INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst S 21 ,,VKrV- 3 3 "o 12 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN, Per transport Rente en aflossing van voorschotten, verleend in het belang van de verbetering der volkshuisvesting In totaal Waarvan komt ten bate van Hoofdstuk V 257.989,16 XIII 2 3 1.442,01 259.164,98 Totaal 518.596,15 518.596,15 13 Blijft ten bate van Hoofdstuk II Vergoeding van instellingen in de kosten van verzeke ring, pensionnering, enz. van ambtenaren en beambten Waarvan komt ten bate van: Hoofdstuk IV IX In totaal ƒ74.585,80 - 3.160,27 Totaal 77.746,07 77.746,07 14 15 16 17 18 19 20 20A Blijft ten bate van Hoofdstuk II Bijdrage van Hoofdstuk XV gewone dienst Ontvangen gelden ingevolge de Ziektewet en de Onge vallenwet 1921 Dividend van aandelen in de N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten Ingehouden pensioensbijdragen ten behoeve van andere openbare lichamen Ontvangsten van de bedrijven wegens aandeel in de algemene kosten der gemeente in verhouding tot de diensten, door de gemeente aan de bedrijven verleend In te houden en te ontvangen loonbelasting ingevolge het „Besluit op de Loonbelasting 1940" Bijdrage van de volgende dienst in de kosten van werken Pacht gemeentelijke aanplakzuilen en -borden Overige ontvangsten Ontvangsten wegens aan gemeenten geleverd verkie zingsmateriaal Uitkering uit de eerste afdeling van het Gemeentefonds overeenkomstig artikel 3, onder c, der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad 388), sedert gewijzigd, jo. art. 5, sub 2 en 6 van het besluit van 15 Juli 1943 (Staatsblad 167) be treffende de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten Transporteren.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 7