IV. 36A—40. 1950. INKOMSTEN Geraamd wordt wegens: restitutie door het stadsziekenhuis van een deel van de vergoeding autokosten directeur 500, vergoeding voor geneeskundige keuring en controle bij ziekte van gemeente- personeel naar ƒ10,per keuring en ƒ5,per controle: secretarie100, afd. bevolking en militaire zaken- 25, politie- 200, brandweer - 50, bureau huisvesting- 25, openbaar gewoon lager onderwijs- 100, openbaar voortgezet lager onderwijs - 25, openbaar u.l.o- 50, openbaar buitengewoon lager onderwijs - 25, openbaar voorbereidend lager onderwijs- 30, middelbaar onderwijs- 50, hoger onderwijs- 25, gem. dienst v. sociale zaken - 30, invordering belastingen- 10, gem. electriciteitbedrijf- 300, gem. gasfabriek - 900, gem. woningbedrijf- 100, gemeente reiniging- 1.200, dienst der gemeentewerken- 500, openbaar slachthuis- 30, gem. instell. v. maatschappelijk hulpbetoon- 1.975, 5.750,— vergoeding van de ver. „Het Groene Kruis" afd. Leeuwarden ten behoeve der consultatiebureaux voor kinderhygiëne, geslachtsziekten en zenuwziekten - 75, 6.325,- 37 Dividend van aandelen in de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden Begroting Rekening 1946 3.400,— 1946 3.400,— 1947 - 3.400,— 1947 - 2.720,— 1948 - 3.400,— 1948 - 3.400,— 1949 - 2.720,— 1950 - 3.400,— De gemeente is in het bezit van 68 aandelen in bovengenoemde N.V. a ƒ1.000, Gerekend wordt op een dividenduitkering van 5 39 Ontvangsten gemeentelijke badinrichting Begroting Rekening 1946 4.700,— 1946 5.270,60 1947 - 5.500,— 1947 - 4.082,15 1948 - 4.000,— 1948 - 4.656,53 1949 - 4.000,— 1950 - 4.200,— Op deze post wordt, gelet op de tot dusverre (Sept. '49) bekende ontvangsten over 1949, 4.200,geraamd. Zie volgno. 310. 40 Aflossing en rente van geldleningen, te vergoeden door de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden Begroting Rekening 1946 29.780,— 1946 29.780,— 1947 - 29.520,— 1947 - 29.520,— 1948 - 28.237,50 1948 - 28.237,50 1949 - 27.977,50 1950 - 26.695 De N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden restitueert aan de gemeente rente en aflossing van de schulden, aangegaan door de Leeuwarder Waterleidingmaat schappij en door de gemeente voor het gemeentelijk waterleidingbedrijf. 12 IV. 40—44. 1950. INKOMSTEN Het betreft de leningen: ƒ75.000,a 4%, aangegaan in 1896 door de Leeuwarder Waterleiding maatschappij, blijkens notariële akte van 21 Augustus 1921 overgenomen door de gemeente, op 1 Januari 1950 nog groot 23.000,waarvan de rente over 1950 zal bedragen920,- en de aflossing- 1.000,- ƒ650.000,a 41/2 aangegaan bij raadsbesluit d.d. 12 April 1921, no. 145 R/84, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 19 Mei 1921, no. 89 (bij overneming door de gemeente van het bedrijf der Leeuwarder Waterleidingmaatschappij), op 1 Januari 1950 nog groot 195.000, waarvan over 1950 aan rente verschuldigd is - 8.775,- en aan aflossing - 16.000,- 26.695,— 41 Ontvangsten toilet-inrivhting in de Oude Waag Begroting Rekening 1946 1.800,— 1946 3.527,70 1947 - 3.000,— 1947 - 3.466,35 1948 - 3.200,— 1948 - 4.254,10 1949 - 3.600,— 1950 - 3.600,— De vergoeding voor het gebruik van deze inrichting is bepaald op 5 cent. In verband met de ontvangsten over vorige jaren en over het eerste halfjaar van 1949 wordt deze post op ƒ3.600,geraamd. Zie volgno. 313. 42 Rechten ingevolge de Warenwet, geïnd ten behoeve van de provincie Begroting Rekening 1946 5.000,— 1946 4.809,— 1947 - 5.000,— 1947 - 4.860,50 1948 - 5.000,— 1948 - 5.506,— 1949 - 5.000,— 1950 - 5.500,— De rechten, ingevolge de Warenwet door de provincie Friesland geheven ten behoeve van de Provinciale Keuringsdienst, worden door tussenkomst van de gemeente geïnd en daarna aan de provincie uitgekeerd. Zie volgno. 315. 43 Vergoeding van de provincie voor de inning van rechten ingevolge de Warenwet Begroting Rekening 1946 150,— 1946 150,— 1947 - 150,— 1947 - 252,94 1948 - 150,— 1948 - 248,73 1949 - 250,— 1950 - 250,— Voor hare administratieve bemoeiingen ter zake de inning geschiedt door de ge meenteontvanger ontvangt de gemeente een vergoeding van 150,'s jaars, verhoogd met porti. Voor 1950 wordt 250,geraamd. 44 Bijdragen in de kosten van de districts schoolartsendienst Begroting Rekening 1946 10.080,— 1946 2.417,96 1947 - 10.176,— 1947 - 11.049,24 1948 - 11.648,— 1948 - 13.711,11 1949 - 13.170,— 1950 - 13.821, Wegens kosten van de districts schoolartsendienst is geraamd 21.353,(zie volgno. 307). Voor de berekening van de hieronder vermelde bijdragen moet dit bedrag worden verhoogd met 1.980,wegens netto ten laste van de dienst blijvende pensioensbijdragen. 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 81