V olkshuisvesting. IV, V. 44—47. 1950. INKOMSTEN De volgende bijdragen kunnen worden geraamd: van het Rijk: V3 X 21.353,F 1.980,is7.778,— van de provincie Friesland - 2.000, van de buitengemeenten (naar het aantal inwoners over 23.333,minus 9.778,— rond ƒ13.555,—): Leeuwarderadeel 5350/102400 X 13.555,708, Ferwerderadeel 9150/102400 X 13.555,- 1.211, het Bildt 9400/102400 X ƒ13.555,—- 1.244,— 3.163,— Vergoeding van het Rijk in het salaris van de schoolverpleegster- 800, Vergoeding van het Rijk in de pensioenslasten van de schoolverpleegster- 80, Totaal13.821, 45 Vergoeding voor het gebruik van de barak aan het Schapedijkje Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 4.000 1950 - 4.000 Rekening 1946 1947 - 1948 - De uit oorlogsbuit verkregen barak aan het Schapedijkje is aan de Prov. Friese Vereniging „Het Groene Kruis" voor het exploiteren van een kraamkliniek verhuurd voor een bedrag van ƒ4.000,per jaar. HOOFDSTUK V. 46 Rente en ajlossing van voorschottenverleend in het belang van de verbetering der volks huisvesting Begroting Rekening 1946 187.842,60 1946 187.743,56 1947 - 187.743,56 1947 - 187.757,45 1948 - 187.757,45 1948 - 173.109,22 1949 - 153.526,81 1950 - 257.989,16 Zie de schuldenstaat annuïteitsleningen en volgno. 262. 47 Bijdragen van het Rijk krachtens art. 56, derde lid, der Woningwet Begroting Rekening 1946 62.722,63 1946 f 67.301,15 1947 - 64.962,63 1947 - 82.849,36 1948 - 67.782,63 1948 - 73.183,34 1949 - 84.094,63 1950 - 304.460,22 Voor 1950 wordt geraamd, dat ten behoeve van onderstaande woningbouwverenigingen en de gemeente (woningbedrijf), voor de daarbij genoemde woningcomplexen, de daar achter vermelde bijdragen van het Rijk zullen worden ontvangen en door de gemeente zullen moeten worden toegekend. 14 V. 47. 1950. INKOMSTEN Geraamde bijdrage Woningbouwcorporatie Woning complex van het Rijk uit te keren door de gemeente Opmpenteliik Woninebedriif 56 woningen 120,- 120,- 101 33 - 1.900,— - 1.900,— 86 33 - 9.000,— - 9.000,— 60 33 - 2.600,— - 2.600,— 68 33 - 7.050,— - 7.050,— 35* 33 - 9.675,— - 9.675,— 35* 33 - 9.500,— - 9.500,— 71* 33 - 26.765,— - 26.765,— 2+ 33 900,— 900,— 286* 33 -106.710,— -106.710,— 16+ 33 - 7.000,— - 7.000,— 60* 33 - 22.600,— - 22.600,— Woningstichting „Patrimonium" 108 33 - 7.800,— - 12.000,— 19 33 - 1.725,— 7 2.300,— Vereniging voor Volkshuisvesting 100 33 - 6.750,— - 9.000,— 20 33 - 1.500,— - 2.000 125 premie- woningen 3 - 3.300,— 63* woningen - 24.435,— - 24.435,— Woningstichting „St. Joseph" 19 33 - 1.200,— - 1.500,— 49 33 600,— 800,— 28* 33 - 10.375,— - 10.375,— Woningbouwver. „Beter Wonen" 20 - 1.200,— - 1.500,— 50 33 33 - 2.100,— - 2.800,— 30 premie- 1 37 woningen 33 3 - 1.800,— 3 33 J 40* woningen - 16.490,— - 16.490,— Woningvereniging „Leeuwarden" krot -opruiming 61,47 29,92 33 253,75 123,49 63 woningen - 1.170,— - 1.560,— 130 33 - 10.200,— - 13.600,— Woningstichting Leeuwarderadeel 162 woningen - 9.000,— - 12.000,— 6 33 25,- 50,- 2 33 50,- 100,— 2 33 40,— 80,— 6 33 15,— 30,- 16* 33 - 5.650,— - 5.650,— Totaal 304.460,22 325.343,41 Op de na 31 December 1945 gestichte woningcomplexen is van toepassing de krach tens een wijziging van het Woningbesluit tot stand gekomen Beschikking Bijdragen Woning- wetbouw 1948. Krachtens deze beschikking wordt de voor de tijd van 50 jaar toe te kennen jaarlijkse Rijksbijdrage vastgesteld op het verschil tussen de door de Minister vast te stellen exploitatiekosten en de jaarlijkse huuropbrengsten naar het peil van 9 Mei 1940. Anders dan met betrekking tot de vroeger gestichte woningcomplexen, waarvoor de Rijksbijdrage in het algemeen wordt bepaald op 75 van de exploitatiekosten, wordt deze voor de na 31 Dec. 1945 tot stand gekomen woningen gesteld op 100 van de in het algemeen voor eens vastgestelde tekorten. Hiertegenover staat echter de verplichting voor de gemeente tot vorming van reservefondsen ter dekking van het aan de exploitatie verbonden risico, door jaarlijkse stortingen van 7 der jaarhuur, totdat het fonds een bedrag, gelijk aan 4 maal die jaarhuur, bereikt zal hebben. Eventuele exploitatie-over schotten komen eveneens aan de reservefondsen ten goede. In de exploitatie van krachtens de Financieringsregeling Woningbouw 1948 gebouwde woningen draagt het Rijk bij naar 4 der onrendabele stichtingskosten. 15

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 82