yj 4954. INKOMSTEN V. 48—49. 1950. INKOMSTEN 48 Ontvangsten van woningbouwverenigingen, het Woningbedrijf en het Grondbedrijf, wegens storting in het fonds voor huurverlaging Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 8.959,83 16.259,83 15.849,51 15.849,46 15.849,46 Rekening 1946 17.919,66 1947 - 8.959,83 1948 - 38.588,55 Ingevolge de Ministeriële circulaires van 19 Mei 1934, no. 4300 M, 6 November 1934, no. 9943 M, en 6 October 1938, no. 8928 M, is de rente van alle uit 's Rijks kas verstrekte voorschotten voor woningwetbouw, voor zover daarvoor een hogere rentevoet geldt, verlaagd tot 3V2 De verschillen tussen de oude en de nieuwe annuïteiten moeten worden gebracht ten bate van een fonds voor huurverlaging, dat wordt beheerd door het Gemeentebestuur. Uit dit fonds worden geput de gelden, benodigd tot dekking van de kosten der na 1 Januari 1934 ingevoerde en door de Directeur-Generaal der Volks gezondheid goedgekeurde huurverlagingen van die complexen, waarvoor thans nog over Rijksvoorschotten wordt beschikt. Voor storting in het fonds komen de in onderstaande staat vermelde bedragen in aanmerking W oningbouwcorporatie Complex Oude annuïteit Nieuwe annuïteit Storting in het fonds Woningvereniging „Leeuwarden" Woningstichting „Patrimonium' Gemeentelijk Woningbedrijf Woningstichting Leeuwarderadeel Zie volgno. 327. 184 woningen 63 woningen 130 grond 39 woningen 108 56 101 2 woningen 2 6 6 162 f 15.671,34 - 7.983,39 - 27.374,04 - 2.920,82 557,53 - 4.586,98 97,12 - 2.819,72 - 26.978,88 - 4.256,52 - 1.659,69 - 9.653,80 15.032,10 - 7.263,50 - 24.847,65 - 2.537,74 485,82 - 4.182,49 88,17 - 2.446,95 - 24.436,63 - 4.073,10 - 1.442,01 - 8.763,84 Totaal 639,24 719,89 2.526,39 383,08 71,71 404,49 8,95 372,77 2.542,25 183,42 217,68 889,96 45,15 49,74 51,88 112,51 6.630,35 15.849,46 49 Bijdrage van het Rijk in de kosten van de gemeentelijke bemoeiingen in zake de woning verdeling Begroting 1946 1947 - 1948 - 1.100 1949 - 1.050 1950 - 4.050 Rekening 1946 1947 - 1948 - 1.140,71 Bij beschikking van de Ministers van Binnenl. Zaken en van Financiën dd. 10 Sept. 1947, no. 45845 afd. Hulpverl. oorlogssl., 1 October 1947, no. 252 afd. Econ. en Soc. Zaken, zijn op grond van art. 21 van de Woonruimtewet 1947 regelen gesteld, betreffende een tegemoetkoming uit 's Rijks middelen in de uitgaven van de gemeenten gedaan uit hoofde van het bepaalde in Hfdst. II van genoemde wet. Geraamd wordt hier een bedrag van ƒ1.050,t.w. 75% van ƒ600 450,en 50 van ƒ1200 ƒ600,— Krachtens het bepaalde in artikel 1, sub a, juncto artikel 2, sub a, van de Beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken, van Financien en van Wederopbouw en Volks huisvesting van 31 December 1948, nr. 4717, afd. MZ. II, bureau 5, is de mogelijkheid geopend aan degene, die, met het oogmerk meer gezinnen, dan waarvoor het onroerend goed zich in de oorspronkelijke toestand leende, woonruimte te verschaffen, voorzieningen 16 3ML*WB£ 1950. aan dit goed laat uitvoeren, zonder hiermede gebaat te zijn, van gemeentewege een ver goeding toe te kennen, in welke vergoeding de gemeente van Rijkswege een tegemoet koming van 75 ontvangt, met dien verstande, dat de tegemoetkoming ten hoogste f 300,— per perceel bedraagt. Op volgno. 335 der uitgaven is ter zake ƒ4.000,— uitgetrokken, zodat de Rijks bijdrage gesteld kan worden op 75 van ƒ4.000,3.000, De totale raming van dit volgno. wordt derhalve 1.050,3.000,4.050, 50 Leges bouwvergunningen Begroting Rekening 6 6ó 1949 f 6.000 1950 - 8.000,— Zie toelichting volgno. 5. Een raming van ƒ8.000,wordt verantwoord geacht. 51 Dividend van aandelen in de N.V. Bouwkas Noord Nederlandse Gemeenten Begroting Rekening 1949 101,50 1950 - 101,50 De gemeente is in het bezit van 58 aandelen a ƒ250,waarop 20 is gestort. Verwacht wordt dat voor 1950 31/2 dividend zal worden uitgekeerd, zodat deze post geraamd kan worden op van 1/s X 58 X 250 101,50. HOOFDSTUK VI. Openbare werken. 53 Heffing voor het gebruik van openbare gronden en wateren Begroting Rekening 1946 1.000,— 1946 241,38 1947 - 1.000,— 1947 - 336,38 1948 - 300,— 1948 - 632,42 1949 - 700,— 1950 - 700,— De heffing van rechten wegens tijdelijk gebruik van openbare straten geschiedt krachtens raadsbesluiten d.d. 8 Mei 1900, 11 Mei 1920 en 1 Juli 1924, goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 25 Juli 1900, no. 35, 16 Juli 1920, no. 80 en 3 September 1924, no. 47. Deze inkomsten zijn in hoge mate afhankelijk van de uitvoering van grotere bouw werken, waarbij door plaatsing van hulpgebouwen gebruik wordt gemaakt van openbare gronden en wateren. Deze post wordt voor 1950 op ƒ700,geraamd. 54 Brug-, kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok- en veergelden Begroting Rekening 1946 34.127,— 1946 31.767,37 1947 - 29.527,— 1947 - 31.249,26 1948 - 28.827,— 1948 - 33.127,45 1949 - 28.127,— 1950 - 29.527,— De raming op deze post is als volgt te specificeren: 17

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 83