VII. 71—76. 1950. INKOMSTEN 71 Pacht van de jacht en visserij Begroting Rekening 1946 memorie 1946 116, 1947 - 125,— 1947 - 107,50 1948 - 125,— 1948 - 217,50 1949 - 200,— 1950 - 25,— Voor 1950 wordt een pacht van 25,geraamd. 72 Huur voor het gebouw Groot Schavernek, waarin gevestigd de Rijkskweekschool voor onderwijzers Begroting Rekening 1946 5.000,— 1946 5.000,— 1947 - 5.000,— 1947 - 5.000,— 1948 - 5.000,— 1948 - 5.000,— 1949 - 5.000,— 1950 - 5.000,— Het gebouw is bij besluit van Burg. en Weth. van 16 Aug. 1945 no. 2947, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten dd. 12 Sept. 1945, no. 55, tot 1 September 1954 aan het Rijk verhuurd voor ƒ5.000,per jaar. 73 Huur van een gedeelte van het voormalig terrein van de Gemeentereiniging aan de Over ijsselse Straatwegin gebruik bij de Coöperatieve Veiling De TuinbouwG.A. Begroting Rekening 1946 2.750,— 1946 2.750,— 1947 - 2.750,— 1947 - 2.750,— 1948 - 2.750,— 1948 - 2.750,— 1949 - 2.750,— 1950 - 2.750,— Ingevolge raadsbesluit van 22 April 1930, no. 115 R/57, goedgekeurd door Ged. Staten d.d. 7 Mei 1930, no. 1, is genoemd terrein met ingang van 15 November 1930 voor de tijd van 20 jaren verhuurd tegen een jaarlijkse huursom van 2.750, 74 Huur barakkenkamp voormalig EricadorpBegroting Rekening 1949 3.600,— 1948 2.266,67 1950 - 3.550,— Stichting Leeuwarder Werkgemeenschap 1.600, N.V. Polymetal - 1.000, Noord Ned. Muziekinstr. fabriek „Grubo"- 800, huur boomkwekerij- 150, 3.550,- Bij raadsbesluit van 9 Juni 1948 no. 4633 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten bij be sluit van 9 Augustus 1948 no. 21, is besloten tot verhuur van de barakken tegen de hier genoemde huurprijzen en wel tot 1 Mei 1953. 75 Huur manege Arendstuin Begroting Rekening 1949 3.900,— 1948 1950 - 3.900,— Dit gebouw is verhuurd aan de N.V. A.T.O. te Utrecht bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 29 Augustus 1946 no. 3731, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 21 October 1946 no. 13, tegen een huursom van ƒ75,per week. 76 Cijnzen en erfpachten Begroting Rekening 1946 993,20 1946 993,20 1947 - 991,80 1947 - 990,68 1948 - 990,68 1948 - 879,89 1949 - 904,89 De opbrengst is geraamd als volgt: 1950 - 879,58 a. grondpachten 139,06 b. eeuwige rente - 18,25 c. rechten van opstal- 722,27 Samen879,58 24 VII. 77. 1950. INKOMSTEN Re„,en ran kapUakn .«T»,» ««TÜW 1947 - 9.567,63 1947 - 9.567,63 1948 - 9.494,35 1948 - 9.494,35 1949 - 9.421,07 1950 - 72.732,95 a. inschrijving op de Grootboeken der Nationale Schuld6.416,50 b. wegens op een andere wijze belegde gelden -66.316,45 Samen72.732,95 Gespecificeerd als volgt: a. inschrijvingen op de Grootboeken f 122.200,van verschillende oorsprong van 18151852. - 11.100,uit de verkoop van diverse eigendommen. 133.300,— a 2V, °/0 3.332,50 1.250,uit opkomsten wegens afkoop van grondpachten. - 14.500,uit de opbrengst wegens afkoop van grafgelden en het onderhoud van grafzerken. - 78.800,uit de opbrengst wegens van particulieren over genomen straten. 8.250,uit de opbrengst van pensioensbijdragen van ambtenaren c.a. 102.800,— a 3 °/o -- 3.084,— Totale rentej 6.416,50 De rente van een inschrijving op de Grootboeken uit een aan de ge meente besproken legaat ad 5.000,is overgebracht naar hoofdstuk IX, (zie volgno. 161). b. andere beleggingen. Op dit volgnummer wordt met ingang van 1 Januari 1950 eveneens de rente verantwoord, die de gemeente krijgt uitgekeerd over het bij verschillende takken van dienst aanwezige eigen kapitaal van de gemeente en de rente van uit eigen middelen aan deze takken van dienst verstrekte geldleningen. Tot en met 1949 werd deze rente op Hoofdstuk XIII verantwoord. ann. lening Woningbouwver. Leeuwarderadeel, oorspr. groot ƒ5.477,88', per 1 Jan. 1950 nog groot ƒ4.145,97 a 145,11 rente; 94,74 afl. lening Electriciteitbedrijf, overgenomen van Leeuwarderadeel, groot ƒ8.307,87 a 37,% 290,78 - meerwaarde Grondbedrijf ƒ270.656,10 a 31/, 9.472,96 - 20.000,— a 4 - 800,— - 57.000,— a 41/2 - 2.565,— - 529.861,— a 5 - 26.493,05 eigen kapitaal idem 103.272,14 a 5 - 5.163,61 44.494,62 Woningbedrijf meerwaarde 141.117,96 a 31/2 f 4.939,13 lening ƒ91.602,14, per 1 Januari 1950 ƒ73.272,14 a 4%- 2.931,28 ƒ1.832,— lening 31.184,a 3*/2 - 1.091,44 - 500, 8.961,85 -2.332,— meerwaarde Gem. Reiniging 104.669,81 a 31/t 3.663,44 meerwaarde Gemeentewerken 180.968,95 a 31/2 - 6.333,91 63.889,71 rente; ƒ2.426,74 afl. - 2.426,74 66.316,45 25

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 87