VIII, 6, 7. 109—115. 1950. INKOMSTEN 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. 109 Schoolgelden Begroting Rekening 1946 2.600,— 1946 3.626,85 1947 - 3.500,— 1947 - 1948 - 4.000,— 1948 - 5.765,90 1949 - 5.500,— 1950 - 5.000,— De schoolgelden voor het openbaar voorbereidend lager onderwijs worden voor het schoolgeldjaar 1949/'50, zowel als voor 1950/'51, geraamd op ƒ5.000,— Zie de toelichting bij volgno. 79. 109A Ontvangste ter zake van de cursus tot opleiding van onderwijzeressen aan kleuterscholen Begroting Rekening 1950 7.300,— Herziening van de betreffende verordeningen is in voorbereiding. Voorlopig wordt ge rekend op een ontvangst aan schoolgelden2.500, bijdragen buitengemeenten- 4.800, 7.300- Zie volgno. 443A. 112 Schoolgelden 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 22.000,— 26.000,— 35.000,— 38.000,— 40.000,— Rekening 1946 22.000,— 1947 - 38.266,98 1948 - 52.882,06 De heffing geschiedt naar dezelfde grondslagen als voor het openbaar gewoon lager onderwijs. De schoolgelden voor het bijzonder gewoon lager onderwijs worden voor het schoolgeld jaar 1949/'50, zowel als voor 1950/'51, geraamd op ƒ40.000, Zie de toelichting bij volgno. 79. 113 Uitkering van gemeenten ingevolge art. 86 (oud) der Lager-onderwijswet ig2o Begroting 1946 1.175, Zie de toelichting onder volgno. 8IA. 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 1.172, 961,89 1.397,61 memorie Rekening 1946 1.926,36 1947 1948 - 3.074,69 114 Uitkering van gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid (oud), der Lager-onderwijswet ig20 Begroting Rekening 1946 600,— 1946 1947 - 660,— 1947 - 530,60 1948 - 679,82 1948 - 618,61 1949 - 743,56 Zie de toelichting onder volgno. 81A. 1950 - memorie 115 Uitkering van andere gemeenten in de aan schoolbesturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 203 der Lager-onderwijswet ig20 Begroting Rekening 1946 100,— 1946 123,60 1947 - 110,— 1947 - 1948 - 64,53 1948 - 160,61 1949 - 72,72 1950 - memorie Zie de toelichting onder volgno. 8IA. 1950. VIII, 7, 7A. 116-120B. INKOMSTEN 116 Uitkering van andere gemeenten in verband met de aan schoolbesturen betaalde uitkering ingevolge artikel 205ter der Lager-onderwijswet i920 ^Begroting ^Rekening 1947 - 365,— 1947 - 1948 - 405,05 1948 - 1.015,06 1949 - 408,66 Zie de toelichting onder volgno. 8IA. 1950 - memorie 116Bijdragen van andere gemeenten en van het Rijk ingevolge titel Va der Lager-onderwijswet ig20 Begroting Rekening 1950 2.200,— Het aantal buitenleerlingen op 16 Januari 1949 bedroeg 92. Dit aantal voor de raming van dit volgno. voor 1950 aanhoudende geeft een ontvangst van 92 X ƒ24,— rond ƒ2.200,—. Zie de toelichting onder volgno. 81A. 117 Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen Begroting Rekening 1946 3.014,— 1946 3.013,91 1947 - 2.240,— 1947 - 2.261,91 1948 - 2.035,— 1948 - 2.243,84 1949 - 1.300,— 1950 - 1.800,— De gestorte waarborgsommen zijn niet afzonderlijk belegd, doch worden door de ge meente als kasgeld aangewend. Gerekend naar een rekening-courantrente van 3 kan deze ontvangstpost worden gesteld op rond 1.800, Zie volgno. 455. 118 Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van te veel ontvangen vergoedingen ingevolge artt. 101 en 10ibis der Lager-onderwijswet ig20. Begroting Rekening 1946 memorie 1946 1947 - memorie 1947 - 2.514,21 1948 - memorie 1948 - 2.162,35 1949 - memorie 1950 - memorie Daar niet bekend is of teruggaaf zal plaats vinden, wordt op deze post geen bedrag uitgetrokken. 120 Schoolgelden 7 A. Bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs. Begroting Rekening 1946 7.000,— 1946 7.000,— 1947 - 9.000,— 1947 - 1.562,66 1948 - 3.000,— 1948 - 3.322,95 1949 - 2.000,— 1950 - 2.000,— De schoolgelden voor het bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs worden voor het schoolgeldjaar 1949/'50, zowel als voor 1950/'51, geraamd op ƒ2.000,—. Zie de toelichting bij volgno. 79. 120 A Bijdragen van andere gemeenten of van het Rijk ingevolge titel Va der Lager-onderwijswet I920 Begroting Rekening 1950 280,— Het aantal buitenleerlingen op 16 Januari 1949 bedroeg 14. Dit aantal voor de begroting 1950 aanhoudende kan dit volgno. derhalve gesteld worden op 14 X 20,— 280,—. Zie de toelichting onder volgno. 81A. 120 B Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van te veel ontvangen vergoedingen ingevolge artt. 101 en 10ibis der Lager-onderwijswet i920 Begroting Rekening 1949 1948 2.361,37 1950 - memorie 33

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 90