122 Uitkering van gemeenten ingevolge art. 86 (oud) der Lager-onderwijszvet 1920 VIII, 9. 121—125A. 1950. INKOMSTEN 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. 121 Schoolgelden Begroting Rekening 1946 9.000,— 1946 9.000,— 1947 - 11.000,— 1947 - 6.646,63 1948 - 12.000,— 1948 - 13.198,52 1949 - 8.000,— 1950 - 10.000,— De schoolgelden voor het bijzonder uitgebreid lager onderwijs worden voor het school geldjaar 1949/'50, zowel als voor 1950 "51, geraamd op ƒ10.000,De heffing geschiedt naar dezelfde grondslagen als voor het openbaar uitgebreid lager onderwijs. Zie de toelichting bij volgno. 79. Begroting Rekening 1946 614,20 1946 1.095,05 1947 - 535,20 1947 - 1948 - 726,98 1948 - 1.333,82 1949 - 738,03 1950 - memorie Zie de toelichting bij volgno. 81A. 123 Uitkering van gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid (oud), der Lager-onderwij swet 1920 Begroting 1946 134,72 Zie de toelichting bij volgnummer 8IA. 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 102,88 1.491,37 1.472,40 memorie Rekening 1946 1947 - 1.444,46 1948 - 822,97 124 Uitkering van andere gemeenten in de aan schoolbesturen te betalen vergoeding, bedoeld m nvt one rtov T si in art. 205 der Lager-onderwij swet 1920 Zie de toelichting bij volgno. 8IA. Begroting 1946 85,21 1947 - 61,84 1948 - 105,37 1949 - 45,27 1950 - memorie Rekening 1946 105,43 1947 - 1948 - 169,65 125 Uitkering van andere gemeenten in verband met de aan schoolbesturen betaalde uitkeringen ingevolge art. 20jter der Lager-onderwij swet 1920 Begroting Rekening 1946 932,75 1946 f 1.815,61 1947 - 912,58 1947 - 1948 - 1.044,50 1948 - 2.081,94 1949 - 929,70 1950 - memorie Zie de toelichting bij volgno. 81A. 125 A Bijdragen van andere gemeenten of van het Rijk ingevolge titel Va der Lager-onderwij swet Begroting Rekening 1950 2.625,— Het aantal buitenleerlingen op 16 Januari 1949 bedroeg 101. Dit aantal voor de raming van 1950 aanhoudende geeft een ontvangst van 101 X 26,— rond 2.625, Zie de toelichting bij volgno. 8IA. 34 1950. VIII, 9, 12, 13. 126—132. INKOMSTEN 126 Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen Begroting Rekening 1946 57,94 1946 57,94 1947 - 54,— 1947 - 53,94 1948 - 53,— 1948 - 52,62 1949 - 39,— 1950 - 450,— Gerekend wordt op een rente van 3 zodat ontvangen zal worden rond ƒ450, Zie volgno. 475. 127 Teruggaaf door besturen van bijzondere scholen van te veel ontvangen vergoedingen ingevolge artt. 101 en ioibis der Lager-onderwij swet 1920 Begroting Rekening 1946 memorie 1946 1947 - memorie 1947 - 4.261,96 1948 - memorie 1948 - 3.475,97 1949 - memorie 1950 - memorie Aangezien niet bekend is of op deze post in 1950 iets zal worden ontvangen, wordt deze pro memorie uitgetrokken. 12. Lager onderwijs (niet vallende onder de 1 t/m 11). 130 Schoolgelden Begroting Rekening 1946 650,— 1946 1.057,90 1947 - 700,— 1947 - 1948 - 1.000,— 1948 - 1.872,94 1949 - 1.000 1950 - 1.000,— Op deze post worden geboekt de schoolgelden, verschuldigd voor het bezoeken van de lagere avondhandelsschool. De schoolgelden worden voor het schoolgeldjaar 1949,/'50, zowel als voor 1950/'51, geraamd op 1.000, Zie de toelichting bij volgno. 79. 131 Bijdragen van andere gemeenten in de kosten van de lagere avondhandelsschool Begroting Rekening 1946 100,— 1946 175,06 1947 - 135,— 1947 - 100,82 1948 - 175,— 1948 - 84,08 1949 - 225,— 1950 - 400,— Bij raadsbesluit d d. 1 Juli 1931 (Gemeenteblad 1931/no. 11), gewijzigd bij dat van 29 November 1932 (Gemeenteblad 1932/no. 25), zijn regelen gesteld omtrent de toe lating van leerlingen uit andere gemeenten en de daarvoor verschuldigde bijdragen. Een bedrag van ƒ400,wordt geraamd. 13. Middelbaar onderwijs. 132 Schoolgelden Begroting Rekening 1916 37.900,— 1946 32.928,87 1947 - 41.000,— 1947 - 102,— 1948 - 45.000,— 1948 - 42.754,49 1949 - 45.000,— 1950 - 39.900,— Schoolgeld middelbare avondhandelsschool: 900, Schoolgeld middelbare school en H.B.S. voor meisjes: - 30.000, Schoolgeld gemeentelijke H.B.S. A.- 9.000, Totaal39.900,— De hier vermelde bedragen worden voor het schoolgeldjaar 1949/'50, zowel als voor 1950,"51 geraamd. Zie de toelichting bij volgno. 79. 35

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 91