IX. 161—167. 1950. INKOMSTEN 161 Ontvangsten ter zake van het aan de gemeente geschonken legaat Ypey Begroting Rekening 1946 185,57 1947 - 2.068,52 1948 - 152,51 1949 - 155,— losn i« Zie volgno. 562 der uitgaven. 1946 160,— 1947 - 2.040,— 1948 - 160,— 1949 - 155,— 1950 - 155,- 163 Rechten ingevolge de wet op woonwagens en woonschepen Begroting Rekening 1946 250,— 1946 154,10 1947 - 250,— 1947 - 133,90 1948 - 150,— 1948 - 138,— 1949 - 130, 1950 - 130,— De heffing geschiedt krachtens de verordening, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 1 Maart 1932, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 11 April 1932, no. 18 (Gemeenteblad 1932 no. 12). De belasting bedraagt 0,10 voor elke dag boven een verblijf in de gemeente van veertien dagen. Voor 1950 wordt geraamd ƒ130, 164 Ontvangen ziekengelden Begroting 1946 memorie 1947 - memorie 1948 - memorie 1949 - memorie 1950 - memorie Het is niet bekend of aan deze post ontvangsten ten goede zullen komen. Rekening 1946 6,40 1947 - 1.410,99 1948 - 1.471,83 167 Subsidie van het Rijk in de kosten van onderstand Begroting Rekening 1946 552.300,— 1946 1.099.337,04 1947 - 617.500,— 1947 - 1.565.151,79 1948 - 420.250,— 1948 - 306.512,62 1949 - 433.500,— 1950 - 507.250,— Van het Rijk wordt subsidie ontvangen in: 1. de kosten van overbruggings- en sociale-bijstandsregeling447.750, 2. de kosten van de regeling voor sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen (B groep)- 1.000, 3. de kosten van de overbruggingsregeling aan gedemobiliseerde mili tairen - 50.000, 4. de kosten van de regeling voor z.g. tijdsvergoeding aan gedemobili seerde militairen- 1.000, 5. de kosten van onderstand aan achtergebleven gezinnen van staats- vijandige personen- 7.500, 507.250,— 1. In de kosten van de overbruggings- en sociale-bijstandsregeling draagt het Rijk 100 bij. Een deel van de ziekenfondspremie, die ter zake verschuldigd is, komt ten laste van de gemeente, omdat het verhaal op de uitkeringen aan betrokkenen beperkt is tot het bedrag van de uitkeringen, terwijl de gemeente premie moet betalen over de z.g. loonnormen, welke hoger liggen dan de uitkeringen. Aan de hand van de gegevens over de laatste jaren worden deze kosten op 2250,geraamd. (Zie volgno. 568.) 42 IX, XI. 167-172. 1950. INKOMSTEN 2. Het Rijk draagt voor 50 bij in de kosten van de sociaal-economische hulpverlening aan kleine zelfstandigen. De betrekkelijke uitgaaf post is op ƒ2000,uitgetrokken, zodat een ontvangst van 1000,te verwachten valt. (Zie volgno. 568.) 3 en 4. Deze kosten worden volledig terug ontvangen. 5. De Rijksbijdragen in de kosten van onderstand aan de achtergebleven gezinnen van personen, die op grond van hun staatsvijandige houding in het verleden, geïnter neerd zijn, is gesteld op 75 Onder de uitgaven is ƒ10.000,uitgetrokken, zodat deze ontvangpost op ƒ7500,kan worden geraamd. (Zie volgno. 568.) 168 Tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van controle op werklozen Begroting Rekening 1946 1.000,— 1946 1.065,50 1947 - 1.000,— 1947 - 1.578,— 1948 - 1.500,— 1948 - 1.769,50 1949 - 1.700,— 1950 - 1.800,— Het Rijk draagt 50 bij in de kosten van controle op personen, die ondersteuning genieten krachtens de overbruggings- en sociale-bijstandsregeling. Een huisbezoeker le kl. is met deze controle belast, zodat de helft van zijn salaris 3.600,bij het Rijk gedeclareerd kan worden. 168A Tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van steunverlening aan oorlogsslachtoffers Begroting Rekening 1949 3.190,— 1950 - 2.500,— Het Rijk vergoedt aan de gemeente voor haar bemoeiingen in zake steun aan oorlogs slachtoffers 5,per zorggeval per maand. Gerekend wordt op een ontvangst van 2.500, 170 Ontvangsten ter zake van aan werknemers verstrekte consumentencredieten Begroting 1946 1947 - 1948 - 3.420 1949 - 250 1950 - Zie volgno. 569. Rekening 1946 1947 - 1948 - 3.107,28 HOOFDSTUK XI. Handel en nijverheid. 172 Huur van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeerte Leeuwarden, voor de op het Stationsplein Begroting 1946 300,— 1947 - memorie 1948 - memorie 1949 - memorie 1950 - memorie Deze kiosk is ingaande 12 November 1930 voor de tijd van vijf jaren verhuurd aan de bovengenoemde vereniging voor een jaarlijkse huursom van ƒ300,Behoudens opzegging zes maanden tevoren, wordt na afloop der genoemde vijf jaren de huur geacht van jaar tot jaar verlengd te zijn (raadsbesluit dd. 3 Juni 1930, goedgekeurd door Gedepu teerde Staten bij besluit van 4 Juli 1930, no. 2). 43 kiosk Rekening 1946 1947 - 1948 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 95