li BEGROTING Inkomsten en Uitgaven Gemeente LEEUWARDEN :ik Bjl voor de dienst van 1952. BEVOLKING PER 1 JANUARI 1951, 79134 INWONERS. PER 1 JANUARI 1952, 79419 INWONERS. ningbidriuw it nedich i'ine kin om dy dingen üt to tieren (yn it gefal dus, dat de hierder der gjin bilang by hat). Nou leaut spr. net, dat it de bidoeling wêze kin om yn sa'n gefal de hierder dochs bitelje to litten. Mar dat kin men hast al üt it fjirde lid leze. Is it ek nedich, dat men dit lid in lyts bytsje foroaret, sadat it tredde lid ütsletten wurdt? De heer Van der Veen weet niet, of dit besluit in alle opzichten even goed zal voldoen. Dit zal afhangen van de wijze, waarop het door B. en W. zal worden gehanteerd, waarmee spr. weer niet wil zeggen, dat hij daarin geen vertrouwen heeft. In verschillende artikelen wordt bepaald, dat B. en W. speciale voorwaarden kunnen stellen. Zou het ook mogelijk zijn, dat B. en W., als zij daarvan ge bruik zullen maken, bij liet jaarlijks overzicht van de verhuurde woningen en de huurprijzen, van deze speciale voorwaarden aan de raad mededeling doen? De heer Tiekstra (weth.) kan, wat de vraag van de heer Van der Meer betreft, kort zijn. Art. 9, le lid, bevat alleen maar een bepaling met betrekking tot op verzoek van de huurder aan te brengen stopcontacten enz., waarvoor de directeur van liet Gemeentelijk Woningbedrijf toestemming kan verlenen. Het is duidelijk, dat in geval de direc teur het noodzakelijk acht, de dienst deze werkzaam heden zelf kan doen verrichten, maar dat natuurlijk de huurder, op wiens verzoek dit geschiedt, de kosten moet betalen. De vraag van de heer Van der Veen handelt, als spr. het goed begrepen heeft, over lid 5 van art. 1. Hierin staat: „De verhuring geschiedt voorts onder de voorwaarden", enz. Dit betreft voornamelijk com plexen woningen, waarvoor in verband met de bij zondere aard van die complexen eventueel bijzondere voorwaarden nodig zijn. Te denken valt hier bijv. aan de steeds toenemende etagebouw met binnenter reinen, trappenhuizen enz. Het is vaak niet vooraf te zeggen, dat bepaalde voorzieningen nodig zijn, maar deze kunnen in de praetijk wel nodig blijken. Dan moet het college op een bepaald ogenblik de bijzondere voorwaarden direct kunnen toepassen. De heer Van der Veen zegt, dat zijn belangstelling niet alleen die voorwaarden geldt, maar evenzee r de toestemming van B. en W„ waarvan alle mogelijke dingen afhankelijk worden gesteld. Het interesseert spr. waarvoor toestemming wordt verleend. Dit kan niet te voren vastgelegd worden, maar kan de raad er niet achteraf kennis van nemen? De hear Van der Meer wurdt de saek al li wat düd- liker troch liwat de wethalder der fan sein hat. Spr. hat tsjin dat tredde lid fan art. 9 hwat oars oansjoeu; syn gedachten gyngen yn dizze rjochting, dat it wol wêze koe, dat tan gemeentewegen byg. op it gebiet fan televisy triedden spand of mêsten set wurde soenen. Mar dêr is spr. iêst mei yn 'e war; it giet yn it tredde en fjirde lid dus allinnich mar om foiir- sjenningen, dy't de hierder freget. De heer Tiekstra (weth.) meent, dat wat de heer Van der Veen gevraagd heeft alleen betrekking heeft op toestemming t.a.v. bijzondere voorzieningen. Het lijkt B. en W. geen bezwaar die eventueel aan de raad mede te delen. Indien de directeur van het Ge meentelijk Woningbedrijf de toestemming, waarover in lid 1 van art. 9 gesproken wordt, weigert, is beroep op het college van B. en W. mogelijk. Het lijkt spr. wel wat te ver gevoerd, om daarover de raad ce in formeren. De heer Van der Veen zegt, dat het woord „toe stemming" vaker in de verordening voorkomt dan alleen in dit artikel. Maar als de wethouder toezeg gen wil, dat de raad zoveel mogelijk op de hoogte wordt gehouden, is spr. dik tevreden. De heer Tiekstra (weth.) zegt dit toe. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorste! I van B. en W. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. Provincie FRIESLAND. DER VAN DE VOLGENS DE LAATSTE 10-JAARLIJKSE VOLKSTELLING 76679 INWONERS.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1952 | | pagina 1