f "'y V i Ontslag onderwijzeres gemeenteschool no. 16 (g.l.o.). Bijlage no. 1. Leeuwarden, 3 januari 1957. Aan de Gemeenteraad. In verband met haar a.s. huwelijk verzoekt mejuffrouw E. Boersma, onderwijzeres aan gemeenteschool no. 16 (gewoon lager onderwijs)alhier, alszodanig eervol ont slag. Onder overlegging van haar verzoekschrift geven wij U in overweging het gevraagde ontslag eervol te verlenen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.ii. van der Meulen, Burgemeester. T. Bakker, Secretaris. Verzonden 5 januari 1957-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1957 | | pagina 1