11 in het vorige jaar tot 5 op dit moment. De gevallen met lichamelijk letsel of uitsluitend materiële schade bleven ongeveer op hetzelfde peil: vorig jaar liepen 146 personen lichamelijk letsel op en nu 140. Materiële schade ontstond vorig jaar in 601 gevallen, nu waren dit er 623. Met dit overzicht van wat het jaar 1959 ons heeft gebracht en het was slechts een fragmentarisch over zicht moge ik deze laatste vergadering van Uw raad in het bijna verstreken jaar besluiten. Ik doe dit met U mijn beste wensen aan te bieden voor het komende jaar, voor het persoonlijk welzijn van U en de Uwen en voor het werk, dat U in het belang van onze gemeente speciaal op deze plaats verricht. De heer Kanistra: Er behoort enige moed toe op dit late uur het woord te vragen, doch ik meen, dat het in de geest is van uw raad, wanneer ik uit naam van de raad u de vraag stel het door u gesprokene met enkele woorden te mogen beantwoorden. Mag ik dan met het laatste beginnen, waar u de leden van de raad met hunne gezinnen de beste wensen hebt aangeboden voor het komende jaar. Wederkerig mag ik namens de raad U en Uw gezin in alle opzichten een gelukkig en voorspoedig 1960 toewensen en ik sluit daarbij in de leden van het college met hun gezinnen. Moge het komende jaar voor u allen een goed en ge zegend jaar zijn. U hebt een opsomming gegeven van hetgeen in het afgelopen jaar op het gemeentelijke terrein is tot stand gekomen, of in voorbereiding is. Zo gemakkelijk is men geneigd te zeggen, dat in Leeuwarden zo weinig ge beurt en terecht hebt u het tegendeel in uw rede laten uitkomen. Wanneer men al het gebeurde over het tijds verloop van slechts één jaar samenbundelt, moet een ieder toch tot de eerlijke erkenning komen, dat er juist veel tot stand gekomen is, of in voorbereiding is. Vol gens de Gemeentewet is het de taak van het college de raadsvoorstellen voor te bereiden en deze aan de raad voor het nemen van een besluit voor te leggen. Nu kan men deze plicht vervullen door kalm aan te doen, doch het kan ook zoals hier en ik zeg dat met voldoening. Als men het belang van de gemeente zoveel mogelijk wil dienen, wordt men als vanzelf gedwongen tot grote activiteit. Wanneer men het grote aantal zeer belangrijke projecten ziet, dat wordt voorbereid, dan prijs ik het college voor de hoge opvatting van zijn taak. Natuurlijk is de raad het niet altijd geheel eens met het college. Dat behoeft ook niet. Wij danken dat aan het feit, dat we in een vrij land leven en een eigen me ning er op na mogen houden. Toch is het belangrijk ook een afwijkend standpunt te respecteren. Hedenavond zijn weer belangrijke besluiten genomen. U hebt daar in Uw opsomming al op gedoeld. Het is mij niet mogelijk al deze punten te herhalen. Dat zult u ook niet verlangen, doch één object springt toch wel zeer sterk naar voren en dat is onze veemarkt. Ik weet wel, dat het veemarktplan in zijn geheel niet een besluit is van 1959, doch in dit jaar is toch wel een zeer belang rijk besluit genomen, n.l. dat betreffende de opstallen. Wie het genoegen heeft gehad de maquette te hebben gezien is onder de indruk gekomen van de grootsheid van het geheel wanneer eenmaal deze markt is vol tooid. Ik zou willen, dat meerderen de gelegenheid kon den krijgen tot het zien van deze maquette door deze b.v. te plaatsen in een of andere etalage. Ondanks de grote financiële last. welke de gemeente tal van jaren krijgt te dragen, durf ik te zeggen, dat deze veemarkt de trots zal zijn van Friesland en van Leeuwarden in het bijzonder. Leeuwarden is tot kern gepromoveerd en nog wel tot „Frieslands kern". Maar adel verplicht en dan mo gen wij met lof spreken over de voortvarendheid, waar mee de zaak hier wordt aangepakt. Lang voordat Leeu warden als kern werd aangewezen, werden maatregelen genomen voor industrievestiging. U noemde, dat een oppervlakte van 23 hectare begin 1960 kan worden be bouwd. Verheugend is het, dat U kon mededelen, dat Friesland en ook Leeuwarden niet alleen landelijk, doch ook buiten onze grenzen bij industriëlen in de belang stelling staat, waarbij U de activiteit van het comité „Leeuwarden Frieslands kern" met waardering hebt genoemd. Belangrijke objecten heeft U genoemd, welke in uit voering zijn, of besteksklaar liggen. U hebt in het bij zonder het tempo genoemd, waarin de werken moesten worden voorbereid. Dit wordt bewezen door het besteks klaar hebben van een aantal grote werken. Het is on nodig deze allemaal te herhalen. Wat de centrale riolering betreft, de bestedingsbeper king heeft wel heel erg een spaak in het wiel gestoken voor de gehele afmaak. En toch zijn ook van dit werk reeds belangrijke gedeelten, ik zou haast zeggen onge merkt, gereed gekomen. Op het terrein van de recreatie is de aandacht ook niet verslapt. In dit verband konden worden genoemd het tweede gedeelte van de Froskepölle, hetwelk op uitvoering ligt te wachten, alsmede het besteksklare plan voor het sportveld aan het Bisschopsrak en het kaatsterrein Achter de Hoven. Ook zijn door u genoemd de plantsoenstroken langs de Potmarge en langs de Schieringerweg. Het verlanglijstje is nog niet uitgeput, want U hebt nog meer plannen genoemd, zoals het recreatiegebied met openluchtbad in het Nijlan en hetzelfde voor de Kleine Wielen. Met U hopen wij van harte, dat het sportterrein te Wirdum eindelijk eens een werkelijkheid mag worden. Merkwaardige cijfers hebt U genoemd betreffende onze bevolkingsaanwas; deze cijfers vertonen een gun stiger beeld dan vorige jaren. Met enig ceremonieel is de 5000ste woning in gebruik gegeven en nog is helaas de woningpositie niet roos kleurig te noemen. En als men dan in een raadsverslag van een onzer Friese gemeenten kan lezen, dat de wo ningnood daar is opgelost, dan stel ik mij de vraag, of het dan wel juist is, dat aan zo'n gemeente nog bouw volume wordt toegewezen, zodat deze gemeente in de gelegenheid wordt gesteld woningzoekenden uit onze stad daarheen te trekken. Ik hoop en de raad doet dat met mij dat op de weg naar het doel niet teveel stopplaatsen moeten wor den gepasseerd. Ik bedoel daarmee, dat men niet teveel van de ene naar de andere instantie wordt verwezen, ja misschien zelfs naar het punt van uitgang wordt teruggestuurd. Maar mocht dat wel zo zijn, dan is on danks alles doorzetten geboden. Leeuwarden moet zijn en blijven en levende stad, waar het goed wonen is en waar het mogelijk is de inwoners arbeid te verschaffen. Namens de raad breng ik u dank voor de gesproken woorden en wij wensen U en de leden van het college werkkracht en werklust toe. De raad zal U daarbij gaarne willen helpen. De Voorzitter: Ik wil ten slotte namens het college aan de heer Kamstra dank brengen voor zijn woorden van waardering en voor zijn beste wensen. Daarna sluit de Voorzitter de vergadering. Benoemen bestuurslid Stichting tot exploitatie van de theeschenkerij in de Prinsentuin. Bijlage no. 1. Leeuwarden, 20 december 1958. Aan de Gemeenteraad. Blijkens het bij de oprichting opgestelde rooster van aftreden, was de heer J.K. Dijkstra in 1958 aan de beurt om af te treden als bestuurs lid van de stichting "Théskinkerij Prinsetun". De heer Dijkstra stelt zich niet herkiesbaar. In artikel 4, 1e lid van de statuten der stichting wordt bepaald, dat het bestuur bestaat uit 8 leden, waarvan vijf worden benoemd en ont slagen door de gemeenteraad op voordracht van burgemeester en wethouders. In verband hiermede stellen wij U voor in de ontstane vacature te voorzien door benoeming van de heer J. Tiekstra, wethouder der gemeente Leeuwarden. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. van der Meulen, Burgemeester. de Jong, Secretaris. Verzonden 29 december 1958.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1959 | | pagina 1