Vaste commissie voor de straatnaamgeving. Bijlage no. 1. Leeuwarden, 14 december 1960. Aan de Gemeenteraad. Op het industrieterrein, gelegen ten westen van 1111 Nijlan" en onmid dellijk ten zuiden van het industrieterrein bij de Zwettestraat, is een aantal straten aangelegd, waaraan, mede in verband met de vestiging resp. aanstaande vestiging van verschillende industrieën, zo spoedig mogelijk namen dienen te worden toegekend. Zoals Uw Raad bekend is, ligt het in de bedoeling het onderhavige ge bied eerlang door de aanleg van een tunnel rechtstreeks te verbinden met het hiervoor genoemde terrein bij de Zwettestraat. Aangezien aldaar reeds de namen van enkele natuurkundigen zijn toege kend (Ampère en Volta) stellen wij U voor deze wijze van naamgeving voort te zetten in het aan de orde zijnde gebied. Hierdoor zal tevens worden bereikt, dat de namen van een aantal vooraanstaande geleerden op het ter rein van de natuurwetenschappen worden gekoppeld aan een gebied, viaar hun wetenschappelijke resultaten wellicht veelvuldig toepassing zullen vinden. In afwijking van het vorenstaande adviseren wij U aan de meest weste lijk gelegen, in de richting van noord naar zuid lopende straat, eveneens de naam Zwettestraat toe te kennen, daar deze, na aanleg van de eerder bedoelde tunnel, in feite met de bestaande Zwettestraat één ononderbroken geheel vormt. Met betrekking tot de namen, welke naar onze mening als de meest ge schikte moeten worden aangemerkt, verwijzen wij U kortheidshalve naar het bijgevoegde ontwerpbesluit. Voorts brengen wij onder Uw aandacht, dat het gewenst is een naam te geven aan de straat, welke sinds kort de verbinding vormt tussen de Linnaeusstraat en het Cambuurplein. Er van uit gaande, dat deze straat door haar ligging o.i. nog juist behoort tot do greep van straten waaraan de namen van vooraanstaande genees kundigen zijn gegeven, stellen wij U voor aan bedoelde straat de naam te verbinden van Dr. Jenner, de Engelse geneeskundige, die de uitvinder is van de vaccinatie. Gelijk U moge blijken, hebben wij ons advies mede verwerkt in het hiervoor vermelde ontwerpbesluit. Namens de commissie: G.L. Taylor Parkins, Voorzitter. A. Drentje, Secretaris. Verzonden 6 januari 1961.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1961 | | pagina 1