Verlenen van ontslag aan de heer Sj .K. Zijlstra als leraar in de rdrijks- kunde aan het Stedelijk Gymnasium. Bijlage no. 18C. Leeuwarden, 15 juni 1961. Aan de Gemeenteraad. Wegens zijn Benoeming tot leraar aan het Gemeentelijk Lyceum te Emmen verzoekt de heer Sj.ICZ1 jlstra hem met ingang van 1 september 1961 ontslag te verlenen als leraar in de aardrijkskunde aan het Stedelijk Gymnasium Blijkens de ingewonnen adviezen van de Inspecteur van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs in de 6e inspectie en het College van Curatoren van het Stedelijk Gymnasium bestaat tegen inwilliging van dit verzoek geen bezwaar. Onder overlegging van de bijbehorende stukken geven wij U daarom in overweging aan de heer Zijlstra met ingang van 1 september 1961 eervol ontslag te verlenen als leraar in de aardrijkskunde aan het Stedelijk Gymnasium Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.Tiekstra, 1-Burgemeester. de Jong, Secretaris Verzonden 23 juni 1961.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1961 | | pagina 1