Mededelingen voor de Raadsvergadering van 19 september 1962. 3£'V^ Ingekomen zijn: Berichten van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Friesland van: A. I. het raadsbesluit van 6 juni 1962 tot verkoop van een perceel bouwterrein, gelegen aan de noordzijde van de Pr. Bemhardstraat, aan de N.V."Huizenga's Autogarage", alhier; II. de raadsbesluiten van 18 juli 1962 tot: a. aankoop van twee percelen gaüdeniers- land, gelegen ten westen van de Lek- kumerweg, resp. van Joh.Calsbeek en zijn echtgenote R.Ringnalda en van F.Calsbeek en zijn echtgenote H.Ring- nalda, allen alhier; b. aankoop van enige panden en enige percelen grond, gelegen in te saneren stadswijken, van verschillende eige naren; c. aankoop van het perceel Lekkumerweg no.4 van Sj.Striksma en zijn echtge note Y.Douwes, beiden alhier; d. eigendomsoverdracht van een perceel grond, gelegen op de toekomstige hoek van de Valkstraat en de Jelsumerstraat, aan de Vereniging School voor Neutraal Bijzonder Kleuteronderwijs, alhier; III. het raadsbesluit van 8 augustus 1962 tot het waarborgen van een door de Stichting Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Bejaarden te Amsterdam te sluiten geldle ning ten behoeve van het stichten van het Bejaardentehuis "Greunshiem" te Leeuwarden. B. Ingekomen is een rapport omtrent contröle van de voorschotkas van de afdeling Interne Zaken der Gemeente-secretarie. Voor kennisgeving aannemen. Voor kennisgeving aannemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1962 | | pagina 1