-ALL 3 I e, - - v iMK«iPTÉ— ■BBOBBBKa Aankoop van grond in het plan. Bilgaard van het Old Burger Weeshuis. Bijlage no, 250. Leeuwarden, 6 augustus 1965 Aan de Gemeenteraad. Voor de realisering van het aan de noordzijde van het uitbreidings plan "Bilgaard" geprojecteerde plantsoen is het noodzakelijk, dat de Gemeente de beschikking verkrijgt over het op de bij de stukken voor U ter inzage gelegde tekening roodomlijnd aangegeven perceel grond. De eigenares van dit perceel, dat een oppervlakte heeft van plm. 4000 m2, de Stichting "Het Old Burger Weeshuis", is bereid het onderhavige per ceel aan onze Gemeente te verkopen tegen een prijs, berekend naar 2,50 per m2. Deze prijs is naar onze mening aanvaardbaar. De eigendomsoverdracht kan overigens onder de gebruikelijke bedingen plaats vinden. De door de verkoopster opgestelde bijzondere bedingen, waarvoor wij U kortheidshalve naar het ontwerpraadsbesluit mogen verwijzen, zijn naar onze mening even eens aanvaardbaar. Wij geven U dan ook in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A. A.M. van der Meulen Burgemeester. T.J. Kingma ,1.-Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1965 | | pagina 1