24 zins mogelijk is. En ik zou zeggen: Laat hij beginnen bij Jeruzalem, d.w.z. bij de eigen gebouwen van de Ge meente. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 27. De heer Van Balen Walter rapporteert namens de commissie, belast met het onderzoek der geloofsbrie ven en bestaande uit de heren Heidinga, Vellenga en Ir. Van Balen Walter, dat de commissie de geloofs brieven van de heer H. W. Rijpstra heeft onderzocht en in orde bevonden. De commissie adviseert de Raad dan ook, hem toe te laten als lid van de Raad. Z.h.st. wordt dienovereenkomstig besloten. Hierna sluit de Voorzitter, om 1.00 uur, de verga dering. Bekrachtiging aankoop woning Lekkumerweg 69. Bijlage no. 1. Leeuwarden, 30 december 1965» Aan de Gemeenteraad. Ten overstaan van notaris R.J. van der Velde, alhier, werd op 16 november 1.1. provisioneel geveild en op 30 november d.a.v. definitief verkocht het perceel Lekkumerweg 69, alhier. De verwerving van dit perceel, dat op de bij de stukken voor U ter inzage gelegde tekening roodomlijnd is aangegeven, is voor de Gemeente van belang, teneinde te zijner tijd verdere uitvoering te kunnen geven aan het uitbreidingsplan "Lekkumerend" Het is gelukt dit perceel aan te kopen voor een prijs van 17.660,--. Gegeven het belang, dat de Gemeente bij de aankoop heeft, achten wij deze prijs aanvaardbaar. ,0p grond van het vorenstaande geven wij U in overweging de plaats gehad hebbende aankoop te bekrachtigen door vaststelling van het hierna in ontwerp afgedrukte besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. van der Meulen Burgemeester. T.J» Kingma ^.-Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1966 | | pagina 1