I o? H 7 Zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 63 van de Woningwet. Bijlage no. 351 Leeuwarden, 4 september 1968= Aan de Gemeenteraad. Ons hebben opnieuw verzoeken bereikt om van gemeentewege zekerheid te stellen voor de betaling van rente en aflossing van geldleningen, welko onder verband van eerste hypotheek worden verstrekt, respectievelijk aan de heer ÏÏ.C. Bakker Jr. te Leeuwarden en de heer R.H. Haije te Leeuwarden, ten be hoeve van de financiering van voor eigen bewoning bestemde percelen te Leeu warden. Een overzicht met gegevens over genoemde personen, de onderhavige wonin gen en de te garanderen geldleningen ligt voor U ter inzage bij de stukken. Beide leningen voldoen aan de voorwaarden, die worden gesteld om in aan merking te komen voor een gemeentelijke garantie met betrekking tot de door de geldnemers verschuldigde bedragen wegens rente en aflossing. Wij verwachten, dat vorengenoemde personen in staat zullen zijn hun ver plichtingen uit hoofde van de geldleningen te kunnen nakomen. De lening aan de heer H.C. Bakker Jr. voldoet tevens aan de criteria, die gelden voor rijksdeelname in het verlies dat de gemeente uit hoofde van deze borgstelling eventueel zal lijden. Dit is niet het geval voor wat betreft de lening, die aan de heer R.H. Haije wordt verstrekt. De hoogte van de stichtingskosten van diens woning vormt een beletsel voor rijksdeelname in de risico van de garantie. Op grond van de financiële positie van betrokkene en gezien de omstandig heid dat hij door de bouw van een eigen woning meewerkt aan een doelmatige woonruimteverdeling in onze Gemeente, zijn wij van oordeel:, dat het voor de Gemeente aanvaardbaar is de gevraagde zekerheid te verlenen. De zekerheidsstellingen dienen te geschieden onder de voorwaarden en be palingen, opgenomen in bijlage III behorende bij de Beschikking geldelijke steun eigen woningen 1968. Wij stellen U voor te besluiten overeenkomstig de ter inzage gelegde concept-raadsbesluiten. De Financiële Commissie kan zich met ons voorstel verenigen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1968 | | pagina 1