16 Ambtenarenreglement in verband met de zgn. hardheidsclausule. 1968: uitgaven, welke post bestemd is voor incidentele uit gaven. Is er een mogelijkheid deze post voor kapitaals- lasten, dit jaar nog te bestemmen voor de verkeers- voorzieningen, waarover wij het vanavond hebben ge had De heer De Jong (weth.): Op volgno. 636, waar de heer Visser naar vraagt, is nog f 37.925,beschikbaar. Ongeveer hetzelfde bedrag komt ook weer voor op de begroting 1970, omdat we dit bedrag in 1969 nog geen definitieve bestemming voor kapitaalslasten geven. Dit is de z.g. erfpachtpot waarvan in 1970 de definitieve besteding wordt geregeld. Het nog niet voor kapitaals- lasten van bepaalde werken bestemde bedrag krijgt over 1969 een incidentele bestemming, anders zou het vermoedelijk via het rekeningssaldo straks in de al gemene reserve terecht komen. Om dat te voorkomen besteden we het bedrag voor 1969 voor een incidentele voorziening. Er wordt geen enkele afbreuk gedaan aan investeringsmogelijkheden. Het is een jaarlijks be schikbaar komend bedrag, dat in 1969 niet geheel be- steeds voor investeringslasten is, maar dat in 1970 zijn definitieve bestemming wel zal krijgen. Tegenover het gehele elk jaar beschikbaar komende bedrag staat eind 1970 een volledig pakket van elk jaar terugkerende kapitaalslasten voor een aantal werken. Na 1970 zijn er dan geen nieuwe investeringsmogelijkheden ten laste van dit volume meer overgebleven, omdat het dan hele maal toegedeeld is. De Voorzitter: U bent nog niet voldaan, mijnheer Visser De heer Visser: Ik heb toevallig de cijfers van de begroting 1970 hier voor me en daar is een bedrag uitgetrokken van f 38.465,Het is zo, toen deze be groting gemaakt is, was er nog niet bekend, dat dit bedrag niet besteed zou worden. Het thans in behan deling zijnde voorstel houdt in en daar kan ik de wethouder niet in volgen dit postje over te hevelen naar de post onvoorzien. Wordt het nu niet overge heveld naar de begroting 1970? De heer De Jong (weth.): De bestemming in 1969 van het bedrag, dat in dit jaar nog niet besteed wordt voor kapitaalslasten van een investering voor een incidentele voorziening, maakt het mogelijk dit jaar nog iets te doen, dat we nu niet zouden kunnen be talen. Als we Uw suggestie volgen, en het nu niet in cidenteel gebruiken, dan zou een bedrag van f 38.000, via een eventueel overschot op de rekening naar de algemene reserve gaan en dat is de bedoeling toch niet. We kunnen het beter in onvoorzien stoppen waar we nog wel wat meer kunnen doen. Hetzelfde bedrag heb ben we over 1970 en volgende jaren ook weer beschik baar voor kapitaalslasten van investeringen. In 1970 kunnen we hiermee nog een kleine investering doen. Als dat gebeurd is ligt de besteding van het erfpacht potje voor de komende jaren vast. Wat we nu met het over 1969 nog beschikbare bedrag doen, tast de in vesteringsmogelijkheid in 1970 niet aan. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 31. De heer Van Balen Walter rapporteert namens de Commissie, belast met het onderzoek der geloofsbrie ven en bestaande uit: de heren Heidinga, Vellenga en Ir. Van Balen Walter, dat de Commissie de geloofs brieven van de heer K. Spoelstra heeft onderzocht en in orde bevonden. De Commissie adviseert de Raad dan ook de heer K. Spoelstra toe te laten als lid van de Raad. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van de commissie. Punt 32a (bijlage no. 415). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van B. en W. Punt 32b (bijlage no. 415). Benoemd worden: De heren R. Boomgaardt, W. S. P. P. de Leeuw, Mr. D. Lijzen, Ir. C. L. Rijpma en Mr. B. P. van der Veen met algemene stemmen. Punt 33a (bijlage no. 393). Aanbeveling I. Vacature W. Goinga: 1. W. Goinga, alhier; 2. mevr. M. A. Meijer-Wartena, alhier. II. Vacature Mr. Tj. H. Kingma: 1. Mr. Tj. H. Kingma, alhier; 2. K. Reitsma, alhier. Benoemd worden de heren W. Goinga en Mr. Tj. H. Kingma, met algemene stemmen. Punt 33b (bijlage no. 404). Voordracht 1. C. IJsbrandy, alhier; 2. A. A. Renkema, alhier. Benoemd wordt de voorgedragene sub 1, met alge mene stemmen. Punt 33c (bijlage no. 394). Aanbeveling: H. Hartog te Bergum. Benoemd wordt de aanbevolene met algemene stem men. Punt 33d (bijlage no. 417). Aanbeveling: S. Kas, alhier. Benoemd wordt de aanbevolene met algemene stem men. Het stembureau werd gevormd door de heren Mie- dema en Venema. De Voorzitter sluit, om 0.15 uur, de vergadering. Med.ede.11riffen voor de raadsvergadering van 6 .januari 1969 rekomen zijn: Een bericht van goedkeuring bij Konink lijk Besluit van het raadsbesluit van 29 januari 1968 tot onteigening van gronden, gelegen in het uitbreidingsplan "Lekkumerend" Een bericht van geen bezwaar van Gede puteerde Staten van Friesland betref fende het raadsbesluit van 7 oktober 1968 tot wijzigen van het Algemeen Berichten van goedkeuring van Gede puteerde Staten van Friesland van: I. het raadsbesluit van 26 augustus 1968 tot aankoop van een tweetal percelen grond, gelegen in het bestemmingsplan 't Ielan, van F. Haven en echtgenote, beiden alhier; II.het raadsbesluit van 7 oktober 1968 tot aankoop van een perceel grond, gelegen in het gebied "Hemrik", van mevrouw J. Kingma- Deelstra en consorten alhier; Illhot raadsbesluit van 28 oktober 1968 tot aankoop van een aantal percelen weiland, gelegen in het gebied "Hemrik", van mevrouw G. Bordes-Vassenaar te Hilversum; IV.de raadsbesluiten van 18 november a. tot aankoop van diverse perce len; b. tot verkoop van een aantal per celen erfpachtsgrond; c. tot aankoop van een aantal percelen grond, zijnde gedeel ten van do Dokkumertrekweg, van M. Bijlenga-Bosma en R. van der Meulen - Bijlenga, beidon alhier; d. tot het aantrekken van tijde lijke financieringsmiddelen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld gedurende het jaar 1969; e. tot tijdelijke belegging van overtollig kasgeld gedurende het jaar 1969; f. tot het aangaan van twee geld leningen, groot onderscheiden lijk 719.000,en 700.000,Voorgesteld wordt deze berichten met do ÏÏ.V. Bank voor ïleder- voor kennisgeving aan te nemen, landsche Gemeenten te s-Gra- venhage

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1969 | | pagina 1