Sjjleige, 1 26 Punt 33f (bijlage no. 430). Voordrachten: namens het protestants-christelijk onderwijs: 1. de heer S. Lutgendorff, 2. de heer D. A. van der Schaaf, 3. de heer A. van der Meulen, 4. de heer A. Beintema, allen alhier; namens het rooms-katholiek onderwijs: 1. de heer D. A. Roorda, 2. de heer J. M. Ypma, beiden alhier; namens het bijzonder neutraal onderwijs: mevr. A. P. Halbertsma-Fock te Wirdum. Als vertegenwoordigers van het openbaar onderwijs dra gen B. en W. voor: 1. mevr. A. M. Denzier-Frank, 2. mevr. T. Sijbrandij-Wieling, 3. de heer T. K. Hogendijk, 4. de heer A. de Boer, 5. de heer S. Schuurmans, allen alhier. Benoemd worden de voorgedragenen, met alg. stem men. Punt 33g (bijlage no. 431). Voordracht 1. de heer C. H. Tjeerdsma te Ternaard; 2. de heer S. P. Braaksma, alhier; 3. de heer K. Kuipers, alhier. Benoemd wordt de heer Tjeerdsma, met alg. stemmen De heren Miedema en De Vries vormden het stem bureau. De Voorzitter sluit, om 0.45 uur, de vergadering. Mededelingen voor de raadsvergadering van 5 januari 1970. Ingekomen zijn; A. Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende: I. het raadsbesluit van 22 september 1969 het onttrekken aan het open baar verkeer van het Hoek- sterachterom; II. de raadsbesluiten van 3 november a. tot aankoop van een aantal percelen; b. tot aankoop van een aantal percelen weiland en een perceel water in het recreatiegebied "De Grote Wielen"; c. tot verkoop van een aantal percelen erf- pachtsgrond d. tot verkoop van een strook grond, gelegen ten zuiden van de James Wattstraat, aan de firma "Fa. Gebr.Vissen, Carosserie- en Brancaict- fabrieken" alhier; III. de raadsbesluiten van 24 november 199 a. tot tijdelijke beleg ging van overtollige kasgelden gedurende het jaar 1970s b. tot het aangaan van onderhandse geld leningen met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 1s-Gravenhagevoor het jaar 197 0 5 c. tot het vaststellen van een krediet in rekening courant bij de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 's-Gravenhage, voor het jaar 197 0 d. tot het vaststellen van een bedrag voor het sluiten van de kasgeld leningen voor 1970; IV. het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. Voorgesteld wordt deze be- 19 november 1969 tot het richten voor kennisgeving aangaan van een geldlening aan te nemen, met de N-V. Bank voor Nederlandse Gemeenten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1970 | | pagina 1