z_ Wijziging Huurautoverordening Leeuwarden 1969» Bijlage no. 45» Leeuwarden, 4 februari 1970» Aan de Gemeenteraad. Aan "Uw "besluit dd. 22 september 1969? no. 13557? houdende vaststelling van een Verordening op het vervoer met huurauto's en taxi's in de gemeente Leeuwarden, hebben Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit van 16 december 1969? no° 16858, hun goedkeuring gehecht. In een begeleidend schrijven vestigen Gedeputeerde Staten de aandacht op de naar hun mening niet geheel juiste fcrmulering van de mogelijkheid tot het instellen van beroep (artikel 19)» Wij kunnen ons met deze opmerking verenigen en stellen U voor daaraan tegemoet te komen op de door genoemd college voorgestelde wijze. In het hiertoe te nemen besluit tot wijziging van de onderhavige verordening kunnen dan tevens enkele kleine type-fouten worden hersteld en kunnen de abusievelijk niet bij de artikelen 12 tot en met 19 geplaatste aanduidingen van het onderwerp alsnog worden aangebracht. Tenslotte merken wij nog op, dat in de praktijk is gebleken, dat in de nieuwe verordening, ter bescherming van de positie van de houders van vaste standplaatsen bij het station, behoefte bestaat aan een bepaling, die het opnemen van passagiers door taxi's in de naaste omgeving van de aldaar gevestigde standplaats verbiedt. Met het oog hierop is aan artikel 11 een tweede lid toegevoegd. Gezien het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten tot vaststelling van een verordening, houdende wijziging van de Huurautoveror dening Leeuwarden 1969? overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester de Jong Secretaris A'

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1970 | | pagina 1