m fXKmz'ieM* was&sr- Goedkeuring jaarrekening 1969 Stichting "Théskinkerij Prinsetün". Bijlage no. 197» Leeuwarden, 10 juni 1970- Aan de Gemeenteraad. Volgens art. 9> sub 2, van de statuten van de Stichting "Théskinkerij Prinsetün" dient het bestuur binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de dooi* haar vastgestelde balans en verlies- en winstrekening, alsmede een beredeneerd verslag omtrent de gedane werkzaamheden, ter kennisneming aan ons College in te zenden. V/ij dienen deze stukken ter goedkeuring aan Uv; Raad voor te leggen. Goedkeu ring van deze stukken door de Raad strekt het bestuur tot décharge ontrent het door hem gevoerde beheer. Het bestuur van de stichting heeft de betreffende stukken over het jaar 1969 bij ons ingezonden. De ter inzage gelegde stukken zijn aan de hand van de gevoerde boekhouding 011 de overgelegde betalingsbewijzen gecontroleerd en akkoord bevonden. V/ij zijn van mening, dat het bestuur van de stichting over het jaar 1969 een goed beleid heeft gevoerd en stellen U voor de jaarstukken van de stichting "Théskinkerij Prinsetün" goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beheer. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1970 | | pagina 1