Sluiten kasgeldleningen Bijlage 110. 356. Leeuwarden, 21 oktober 1970. Aan de Gemeenteraad. Op 24 november 1969 heeft de Raad besloten gedurende het jaar 1970 ter voorziening in de behoefte aan kasgeld, voor zoveel nodig tijdelijke financieringsmiddelen aan te trekken tot een totaal bedrag van ten hoogste 17.400.000,uiterlijk voor de tijd van één jaar, tegen een rentepercen tage, dat niet hoger mag zijn dan de op het tijdstip van het aantrekken der financieringsmiddelen algemeen geldende rentevoet op de geldmarkt en verder op de vrij ze en onder zodanige voorwaarden en bepalingen als in het belang van de Gemeente nuttig en nodig za,l worden geacht. Het bedrag van 17.400.000,-komt overeen met ongeveer 25io van de op de gemeentebegroting voor 1970 geraamde inkomsten van de gewone dienst, met uitzondering van de inkomsten, welke geraamd zijn op de hoofdstukken "Kasvoorzieningen" en "Terrekeningen". Destijds werd aangenomen, dat ter voorziening in de behoefte aan kas geld met het aantrekken van tijdelijke financieringsmiddelen tot een bedrag van ten hoogste 17.400.000,zou kunnen worden volstaan. Inmiddels is bij de verstrekking van vaste geldleningen voor de financiering van de uitgaven betreffende in uitvoering zijnde werken een stagnatie opgetreden. Dit leidt er toe dat een groter bedrag tijdelijk met kortlopend geld moet worden ge financierd dan waarop indertijd werd gerekend. Daarom is reeds tweemaal nl. bij raadsbesluiten van 22 juni 1970 en J1 augustus 1970 tot verboging van het maximaal op te nemen bedrag aan tijdelijke financieringsmiddelen met 4.000.000,overgegaan. Dit maximum bedrag bedraagt thans 25.400.000, Het raat zich thans aanzien, dat ook het tot 25.400.000,opgevoerde bedrag, niet toereikend zal zijn. Er is veel geld nodig om aan de verplichtingen, voortvloeiende uit onder handen zijnde werken (onder meer het ziekenhuis en het verpleegtehuis en het bouwrijpmaken van bestemmingsplannen) te voldoen. Toorts dient de gemeente per 31 oktober a.s. per saldo een bedrag van 4*500.000,te betalen voor rente en aflossing van rijksvoorschotten ten behoeve van de woningbouw, ver minderd met de terzake te ontvangen rijksbijdragen in de exploitatie van de woningen De financieringsmiddelen voor de uitgaven van onderhanden zijnde werken, de zgn. consolidatieleningen, komen in zeer beperkte mate binnen. Onze gemeente heeft voor de consolidatie van vlottende schuld in 1970 tot dusver nog slechts een bedrag van 6.700.000,ontvangen. Hij achten het noodzakelijk, dat het maximaal aan tijdelijke finan cieringsmiddelen op te nemen bedrag wederom met 4.000.000,wordt ver hoogd en stellen IJ voor te besluiten overeenkomstig het hierbij gevoegde ontwerp. Burgemeester en tiethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsna Burgemeester", de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1970 | | pagina 1