CjV.je Eededeling voor de Raadsvergadering van 27 maart 1972. Aanvullende nota inzake het beleid m.b.t. de verwerving van panden in deze gemeente (bijlage no. 92). Wij stellen U voor deze nota welke is toegezegd in de Raadsvergadering van 10 januari j.l. voor kennis geving aan te nemen» 17. hot besluit van Burgemeester en Wethouders van 11 januari 1972 tot hot aangaan met de II. Bank voor ITederlandoche Gemeenten te 1 s-Cravenhagc van een 8'yo rentende geldlening. j. Besluit van Burgemeester en Wethouders ran 19 fobruari 1972 tot het aangaan net de IT.Y» Bank voor Uederlandsche Gemeenten te o-Gravenhage van een 7 5/Q/j rentende geldlening. 3. Rapporten ontrent: 1. controle voorschot- en legeskas van het Gemeente Archief; 2. kasopnening 011 controle van de fi nanciële administratie van de Al gemene Dienst over het 4e kwar taal 1971 5. kasopnening en controle van de administratie va.11 het Woningbe drijf over het 4° kwartaal 1971; 4. kasopnening en controle van de administratie van de Dienst voor Reiniging en Brandweer over het 4o kwartaal 1971. Voorgesteld wordt deze berichten voor kennisgeving aan te nemen. Voorgesteld wordt dit besluit voor 'kennisgeving aan te nemen. Voorgesteld wordt deze rapporten voor kennisgeving aan te nemen. 1. Versoek van: het bestuur van de Vereniging tot Bevordering van Christelijk nationaal Schoolonderwijs te Wirdum om medewer king voor het aanschaffen van nieuwe schoolborden t.b.v. de Christelijke Rationale School te Wirdum. C-. Brief van het Actiecomité kunstijs baan Leeuwarden, waarin zij verzoekt, medewerking to verlenen aan de tot standkoming van een kunstijsbaan. Voorgesteld wordt deze brief in handen te stellen van Burgemeester en Wethou ders om preadvies. Voorgesteld wordt in dit stadium deze brief voor kennisgeving aan te nemen. H. Brief van de C-owcstelijke Raad voor friesland van hot Landbouwschap be treffende toepassing van de Hinder wet voor lanübouwbodrijven. Brief Stichting Friesland voor Ontwik kelingssamenwerking, net het verzoek, in hot vervolg op het gemeentehuis en in de raadszaal Angola-vrije kof fie te gebruiken. Voorgesteld wordt deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Hoewel het college sympathiek staat tegenover het streven van de Stichting, meent de meerderheid van het college, dat het niet op de weg van het gemeen tebestuur ligt dit soort regelingen te treffen. De minderheid va.n het college (de wet houders Tiekstra en Ten Brug) zou aan de suggesties van de stichting gevolg- wil 1 en geven.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1972 | | pagina 1