Kunstweek 1972. Bijlage nr. 152. Leeuwarden, 4 mei 1972 Aan de Gemeenteraad. De commissie kunstmarkt/kunstweek van de Culturele Raad heeft zich na de zo succesvolle kunstweek in november 1971 beraden over de opzet van een ge lijksoortig evenement voor dit jaar. In de vergadering van de Culturele Raad van 16 maart j 1. is het door deze commissie ingediende ontwerp voor een kunst- week 1972 onderwerp van discussie geweest en positief ontvangen. De commissie heeft de volgende uitgangspunten voor de kunstweek 1972 geformu leerd: 1. De resultaten van de kunstweek 19713 die voor een deel zijn neergelegd in het rapport "Kunstweek 1971 Ervaringen en Feiten", zijn zeer bevredigend te noemen.. Dit geldt zowel voor de scholen, die in het algemeen enthousiast reageerden en op bepaalde punten opbouwende critiek leverden, als voor de medewerkers op de verschillende expressie-gebieden. De relatie met de tra ditionele kunstmarkt bleek goed te voldoen; de verkopen vertoonden een stij ging in vergelijking met 1970. Gezien deze resultaten en de in het voorstel voor de kunstweek 1971 aangegeven ontwikkelingslijn is het zinvol de crea- tiviteitsbevordering bij jonge mensen in de vorm van een kunstweek 1972 verder te stimuleren. 2. De formule die voor de kunstweek 1971 is ontworpen heeft goed voldaan en zal in ieder geval in grote lijnen voor 1972 gehandhaafd dienen te blijven. Er ontstaat een zekere mate van herkenning bij de scholen, terwijl de mede werkers nu kunnen werken binnen een enigszins bekend kader Daarbij moet de oorspronkelijke doelstelling behouden blijven: het stimuleren van de kunstzinnige vorming van jongeren (in schoolverband), het realiseren van een soort "ideeën-beurs" voor allen die met jongeren in schoolverband en daarbuiten werken, het zoveel mogelijk betrekken van acti viteiten binnende verschillende expressie-gebieden op elkaar. 5. Bij de plannen voor de kunstweek 1972 zal voorts met de volgende punten rekening gehouden dienen te worden. - De Beurs zal een centrale plaats in het kunstweek-gebeuren moeten blij ven innemen. Het gebouw is echter voor een aantal projecten minder ge schikt, zodat bepaalde activiteiten zich buiten de Beurs zullen moeten afspelen In dit verband kan gedacht worden aan het op bepaalde tijdstip pen gebruiken van gebouiiren met een sociaal culturele functie in Leeuwarden en het verplaatsen van enkele projecten naar de scholen. In het Beursge bouw zullen zich vooral activiteiten op het gebied van de beeldende ex pressie, waaronder de film, kunnen afspelen, en zal een educatieve ten toonstelling met werk van Friese beeldende kunstenaars worden opgebouwd. Bovendien vinden er de avondvoorstellingen en de kunstmarkt plaats. - Er zal in een vroeg stadium overleg met de scholen en medewerkersgroepen moeten plaatsvinden. Hierbij zullen eventuele combinaties van projecten en voorbereidend werk op de- basisscholen ter sprake moeten worden gebracht. - De groepen kinderen zullen in het algemeen gesproken kleiner moeten zijn dan in 1971 bet geval was, waardoor een meer optimale begeleiding kan wor den bereikt. In verband met de belangstelling van de kant van de scholen zullen de plaatsingsmogelijkheden voor de klassen enigszins verruimd moeten worden. - Er zal contakt gezocht moeten worden met instellingen en groepen die zich op cultureel gebied bewegen en die mogelijk bereid of in staat zijn in de kunstweek-periode activiteiten te ontplooien, li De kunstweek zal worden afgesloten met een kunstmarkt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1972 | | pagina 1