Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van de Openbare Werken en de Energiebedrijven voor het dienstjaar 1972. Bijlage no. 266. Leeuwarden, 24 augustus 1972. Aan de gemeenteraad. 1Aanleggen ventwegen langs de Mr. P.J. Troelstraweg tussen het Leeuwerikplein en het Valeriusplein. Op 30 januari 1967 heeft de Raad besloten tot het verbeteren van de Mr. P.J. Troelstraweg tussen het Leeuwerikplein en de gemeentegrens en daarvoor een krediet beschikbaar gesteld van in totaal 2.575.75O, In dit bedrag was 425-250,opgenomen voor het aanleggen van ventwegen langs de Mr. P.J. Troelstraweg tussen het Leeuwerikplein en het Valerius plein. Wij hebben dit planonderdeel in 1967 aangemeld als een zgn. aanvul lend werk. Onlangs is medegedeeld, dat het werk als aanvullend werk met subsidie van het ministerie van sociale zaken kan worden uitgevoerd. In verband met de sedert het opmaken van de begroting in 1966 opge treden loon- en prijsstijgingen en uitbreiding van de werkzaamheden is voor de uit te voeren werken een hercalculatie gemaakt. De totale kosten van het aanleggen van de ventwegen worden nu geraamd op 787.000, Hierna treft U een specificatie aan van de ramingen van 425.25O,en 787.000, Omschrijving Raming 1966 Raming 1972 aanlegkosten, exclusief kosten Energie bedrijven 328.250,552.000, werkzaamheden aan het hoogspanningskabelnet, het laagspanningskabelnet, het lagedrukgas- net en het vervangen van huisaansluitingen (ten laste van de Energiebedrijven) 64.000,168.000, werkzaamheden aan het hoogspanningskabelnet en het laagspanningskabelnet, waarvan de kosten ten laste van het project komen 12.000,30.000, werkzaamheden aan de openbare verlichting 21.000,37-000» Totaal 425.250,— 787-000,— Wij merken hierbij op, dat de uitbreiding van de werkzaamheden bestaat uit het verzwaren van de asfaltconstruc tiehet afkisten van sleuven en het vervangen van meer leidingen van het lagedrukgasnet dan waarop in 1966 was gerekend. Wij stellen voor voor het aanleggen van ventwegen tussen het Leeuwerikplein en het Valeriusplein een aanvullend krediet van 361.750,-- 787-000,-- - 425-250,--) beschikbaar te stellen. In de onrendabele aanlegkosten van het project verwachten wij een subsidie van het ministerie van sociale zaken van 95van 619.OOO, 552.000,-- 30.000,37-000,588.050,Ten laste van de gemeente blijft derhalve 30.950,De kapitaallasten van dit be drag worden voor 1972 geraamd op 1 .855, gespecificeerd als volgts

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1972 | | pagina 1