z !L* !ö#èü7. 4B* Verbouwen van de Harmonie tot Cultureel Centrum» Bijlage no. 96. Leeuwarden, 22 maart 1 973< Aan de gemeenteraad. Op 26 januari 1970 hebt U, mede op grond van de conclusies en aanbevelingen opgenomen in het rapport van de commissie Cultu reel Centrum, in principe besloten tot de verbouw van de Beurs tot concertzaal/congrescentrum en van de Harmonie tot moderne schouwburg. Ter voorbereiding van deze plannen zijn een tweetal kredieten, elk groot 100.000,-- beschikbaar gesteld en zijn in de loop van 1970 twee commissies, de commissie Voorbereiding Verbouw Beurs en de commissie Voorbereiding Verbouw Harmonie, geïnstalleerd Voorts is besloten eerst de verbouw van de Beurs tot uitvoering te brengen en in de periode, dat de Harmonie nog niet is verbouwd, dit gebouw met eenvoudige middelen aantrekkelijker voor zijn cul turele functie te maken. Voor het maken van een schetsontwerp voor de verbouwing van het Beursgebouw werd in oktober 1971 architect Ir. S.B. Kalma aange trokken. Deze voltooide in overleg met de commissie Voorbereiding Verbouw Beurs in de loop van het vorig jaar zijn schetsontwerp, dat vervolgens aan de Rijkscommissie van Advies voor de Bouw van Schouwburgen en Concertzalen alsmede aan het ministerie van Cul tuur Recreatie en Maatschappelijk Werk ter beoordeling werd toe gezonden. Het is U bekend, dat met name op het punt van de calcu latie van de verbouwingskosten een aantal aarzelingen bij de Rijkscommissie optraden. De commissie berekende een voorlopige kostprijs van rond 9 miljoen gulden, terwijl de architect een ra ming van rond 7 miljoen gulden verantwoord achtte. Ondertussen werden bij de Harmonie twee deelverbouwingen uitgevoerd n.l. de verbetering van de artiestenaccommodatie en de verbouwing van de entreepartij c.a», die beide onder leiding van architectenbureau Heidoorn plaatsvonden. De commissie Voorbereiding Verbouw Harmonie slaagde erin een voorlopig eisenprogramma voor oen tot moderne schouwburg te verbouwen Harmonie samen te stellen. Uit het voorgaande zijn verschillende conclusies te trekken n.l.s a. de verbouwing van de Beurs tot concertzaal en congrescentrum zal een investering van een zodanig hoog bedrag vragen dat, gezien tegen de achtergrond van de huidige financiële situatie, het uiterst onwaarschijnlijk moet worden geacht dat realisatie ervan in de komende jaren zal kunnen plaatsvinden; b. door de deelverbouwingen bij de Harmonie zijn allerlei punten in dit gebouw, die hoog nodig verbetering behoeven, nog sterker naar voren gekomen. Het is in verband met een goede voortgang van de bedrijfsuitoefening nauwelijks meer verantwoord met een aan tal verbeteringen en deelverbouwingen langer te wachten. Voorts kan in het algemeen worden opgemerkt, dat met betrekking tot het gebruik van variabele akoestiek in schouwburgzalen de afgelopen jaren opmerkelijke resultaten zijn geboekt. In Almelo en Roermond zijn bijv. zalen voor meervoudig gebruik gerealiseerd, terwijl ook in Alkmaar plannen in deze richting worden voorbereid.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1973 | | pagina 1