22 mei 29 fjilden to min omskarrelje yn Ljouwert. It is in halden en kearen om dat foarelkoar to krijen. As jo foar dy f 8.000,by wize fan sprekken it is hwat in nuver foarbyld mei al dat wetter tsjintwur- dich in „beregeningsapparatuur" keapje koene, dan koene jo dêr folie mear mei birikke; dan hiene jo dêr in folie algemiener en in folie greater rikwiiüte mei dan dat jo nou in stekje pleatse; dêr knippe hja aen- sens mei in tankje samar in gat yn en dan sitte jo wer foar itselde probleem. Boppedat liket it my hiel frjemd ta dat jo net mei in stikmannich minsken de saek dêr sa yndiele kinne dat yn elts gefal in ridlik oantal minsken fan kaertsjes forsjoen wurdt. Dat liket my in frjemde saek. Dan noch ien punt en dat giet oer it ünderhaldsfüns. De wethalder sei al dat it ünderhaldsfüns gelokkich noch net hielendal oansprutsen hoecht to wurden. Mar ik jow it jo to dwaen as der aensens ris hjir as dêr in knappe klap komt en it ris in f 100.000,kostje moat. Dan binne wy dat ünderhaldsfüns samar kwyt. Der wurdt nou aensens al wer safolle tüzen goune op bisunige, dat it liket my gjin argumint om nou to sizzen: Der sit noch jild yn it ünderhaldsfüns, üêr kin dan dy f8.000,wol üt bitelle wurde. De heer MeyerhofIk wil toch nog even een op merking maken n.a.v. hetgeen de heer Heidinga heeft gezegd over de plaatselijke derby met de Leeuwarder Zwaluwen. Die zal zich vermoedelijk hebben afge speeld op het hoofdveld dat wel is af te sluiten. Het aantal toeschouwers dat er binnentreedt is natuurlijk aan een heffing te onderwerpen. Ik dacht dat de an dere wedstrijden die in deze competitie gespeeld wor den weinig bezoekers trekken. Ik dacht dat het hele probleem opgelost zou kunnen worden door het hek niet te plaatsen, maar als er sprake is van een plaat selijke derby waar veel toeschouwers komen ik weet niet of dat volgend jaar weer zo is want de Leeu warder Zwaluwen staan, dacht ik, bovenaan de Dienst voor Sport en Recreatie te verzoeken er aan mee te werken voor dergelijke wedstrijden het hoofd veld beschikbaar te stellen. De heer Weide' (weth.): Ik zou aan het adres van de heer Van der Veen willen zeggen dat, wanneer wij deze f8.000,uit het onderhoudsfonds zouden beta len, dit absoluut geen invloed heeft op de dienstverle ning aan andere sportgebruikers van onze accommo daties. Hij praat, dacht ik, wel wat te licht over de kwaliteit van het hek. Wij hebben van een gerenom meerd bedrijf, dat deskundig is op het gebied van hek ken, een goede offerte ontvangen voor een hek dat van goede makelij is. Ik ben het niet met de heer Meijerhof eens dat de zaterdagmiddagclubs, m.n. in deze afdeling, weinig be zoekers trekken; er doen veel Friese clubs mee. Ik heb niet alleen de plaatselijke derby's genoemd, ik heb ook gezegd dat er andere Friese verenigingen in deze klasse spelen en dat het bezoekersaantal van het zaterdagmiddagvoetbal soms aanzienlijk hoger ligt dan het bezoekersaantal van de wedstrijden die op zon dag worden gespeeld. Bovendien is het zo dat lang niet altijd het hoofdveld van Cambuur beschikbaar is voor wedstrijden die door Sportclub Leeuwarden worden ge speeld. Sportclub Leeuwarden maakt m.n. ook voor de zondagcompetitie al gebruik van het hoofdveld van Cambuur. Een intensief gebruik van dat hoofdveld is, vooral op het moment nu er zoveel regen valt en de terreinen er bijzonder slecht bij liggen, niet aan te be velen. Nogmaals, laten wij het hek wel plaatsen. De Voorzitter: De discussie over dit onderdeel van het voorstel is hiermee gesloten. Is er nog iemand die het woord wenst te voeren over een ander onderdeel Nee? Dan kunnen wij tot stemming overgaan. Wenst de heer Van der Veen hoofdelijke stemming over punt 1 van het onderdeel Dienst voor Sport en Recreatie? (De heer Van der Veen: Ja.) Goed, dan gaan wij daarover stemmen. Het voorstel van b. en w. t.a.v. punt 1 van het on derdeel Dienst voor Sport en Recreatie wordt aange nomen met 22 tegen 14 stemmen. Tegen stemmen de dames E. Brandenburg-Sjoerdsma, G. Visscher-Bou- wer en A.J. de Vos en de heren S. Bouma, G. Buising, C.G.H. Geerts, J. Hoekstra, H. ten Hoeve, J.F. Jans sen, A. Klomp, H. Meijerhof, W.A. de Pree, A. Pronk en P. van der Veen. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig de overige voorstellen van b. en w. Punt 26 (bijlage no. 345). Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 27 (bijlage no. 344). De Voorzitter: Hierbij is alleen de wijziging van het instellingsbesluit en de wijziging van de verorde ning beheersbevoegdheden aan de orde. Het benoemen van een lid van de betreffende commissie komt aan de orde bij punt 28d. Z.h.st. wordt besloten overeenkomstig het voorstel van b. en w. Punt 28a (bijlage no. 348). Voordracht I. vakature-Olthof 1. de heer mr. B. Olthof te Leeuwarden; 2. de heer drs. D.P. Keizer te Leeuwarden; II. vakature-Schilt: 1. de heer G.C. Schilt te Hardegarijp; 2. de heer mr. J.H. Lesterhuis te Leeuwarden; III. vakature-Schönf eld-Schoonbeeg 1. mevrouw T. Schönfeld-Schoonbeeg te Leeuwarden 2. de heer G.W. Abma te Leeuwarden. Benoemd worden de heer Olthof met algemene stem men, de heer G.C. Schilt met 35 stemmen (de heer Lesterhuis 1 stem) en mevrouw T. Schönfeld-Schoon beeg met 33 stemmen (de heer Abma 3 stemmen). Punt 28b (bijlage no. 336). Voordracht: de heer J. Tiekstra te Leeuwarden. Benoemd wordt de voorgedragene met algemene stemmen. Punt 28c (bijlage no. 349). Aanbeveling: mevrouw G. Visscher-Bouwer te Lekkum. Benoemd Avo*dt de aanbevolene met algemene stemmen. Punt 28d (bijlage no. 344). De Voorzitter: Is er misschien iemand die een sug gestie wil doen? De heer Van der Wal: Ik zou graag mijn fractie genoot Matthieu de Greef willen voorstellen voor deze vakature. De heer Heidinga: Mijn fractie stelt voor de heer H. Jansma in deze commissie te benoemen. Benoemd wordt de heer Jansma met 21 stemmen (de heer De Greef 15 stemmen). Punt 28e (bijlage no. 366). Aanbeveling: mej. A.M. de Boer te Leeuwarden. Benoemd wordt de aanbevolene met 35 stemmen (1 stembiljet van onwaarde). Punt 28f (bijlage no. 367). Aanbeveling: I. de heer J. ten Brug, wethouder van Financiën en Onderwijs 2. de heer G. de Vries, wethouder van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Met 35 stemmen (1 stembiljet van onwaarde) wordt besloten tot de door b. en w. voorgestelde aanbeveling. De heren Miedema en Van der Veen vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter sluit, om 24.00 uur, de vergadering. Mededelingen voor de raadsvergadering van 7 nanuari 1974- Ingekomen zi.jn: A. Berichten van goedkeuring bij Konink lijk Besluit van 29 november 1975 no. 5 vans I. het raadsbesluit van 6 augustus 1975 tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en in vordering van Slachthuisrechten; II. het raadsbesluit van 17 september 1975 tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en in- Voorgesteld wordt deze berichten voor vordering van veemarktrechten. kennisgeving aan te nemen. B. Bericht van Gedeputeerde Staten van Friesland van verdaging van de be slissing betreffende het raadsbesluit van 6 augustus 1975 tot aankoop van Voorgesteld wordt dit besluit voor kennis percelen met opstallen van M. Faber. geving aan te nemen. C. Berichten van Gedeputeerde Staten van Friesland van geen bezwaar be treffende de besteding van kredieten, die zijn geraamd bij de 4e> 62e en 72e wijziging van de gemeentebegro ting voor het dienstjaar 1975» j de 5e, 7e en Se wijziging van de be groting van het Grondbedrijf en bij de 2e, 5e, 6e, 7e, 8e en 9e wijziging van de begroting van het Woningbe- Voorgesteld wordt deze berichten voor drijf voor genoemd dienstjaar. kennisgeving aan ten nemen. D. Berichten van goedkeuring van Gede- puteerde Staten van Friesland be treffende I. de raadsbesluiten van 4 juni 1975 tot wijzigen van de gemeente-be groting en de begroting van de di verse takken van dienst voor het dienstjaar 1971 eindwijzigingen) II. het raadsbesluit van 25 juni 1975 tot aankoop van percelen met op stallen gelegen ten noorden van de Aylvastraat van A. Lettinga; III. het raadsbesluit van 27 augustus 1975 tot verkoop van een perceel grond, gelegen in het industrie gebied "Schenkenschans" aan de Internationale Transportmaa.tschap pij Paw B.V. IV. het raadsbesluit van 17 september 1975 tot aankoop van het perceel Aylvastraat 26 van B. van der Zee; V. het raadsbesluit van 29 oktober 1975 tot verkoop van een perceel bouwterrein gelegen ten westen van de Wirdumervaart aan A. de Vries;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1974 | | pagina 1