Het verlenen van medewerking aan enkele "besturen van "bijzondere scholen voor gewoon lager- en kleuteronderwijs voor het doen van aanschaffingen c.q. het treffen van voorzieningen» Bijlage nr. 98. Leeuwarden, 21 maart 1974» Aan de Gemeenteraad» Van enkele "besturen van "bijzonder scholen voor gewoon lager- en kleuter onderwijs zijn verzoeken ingekomen om medewerking als bedoeld in artikel 72 van de Lager—onderwijswet 1920 c.q» artikel 50 van d-e Kleuteronderwijswet. In zijn op 2 januari 1974 ingekomen brief verzoekt het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Leeuwarden medewerking voor de aanschaffing van 6 gewone stoelen ten behoeve van de Emmausschool, Brandemeer 7) alhier» In de klassen van deze school zijn naast de onderwijskrachten dikwijls andere volwassenen, zoals hospitanten, kwekelingen e»d. aanwezig, zodat de aan schaffing van een zestal stoelen noodzakelijk.wordt geacht» Voorts verzoekt genoemd bestuur in zijn op 2 januari 1974 ingekomen brief medewerking voor het aanbrengen van een telefoonaansluiting in de kleuterschool "de Beukerhof", de Kei 1, alhier» Wij zijn van mening, dat als regel een telefoonaansluiting in een school onmisbaar is. Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonder wijs te Leeuwarden verzoekt in zijn op 10 januari 1974 ingekomen brief medewerking voor de aanschaffing van een papiersnijmachine ten behoeve van de Oranje Nassauschool, Beukenstraat 1, alhier. Als hulpmiddel voor het vak handenarbeid is een papiersnijmachine onontbeerlijk. Bovendien kan het appa raat goede diensten bewijzen bij het op maat snijden van stencilpapier e.d» In zijn op 24 december 1973 ingekomen brief verzoekt genoemd bestuur medewerking voor de verbetering van de toiletten van de Maria Louiseschool, Transvaalstraat 75, alhier. In een toelichting op het verzoek deelt het be stuur mede, dat de toiletten van de school thans rechtstreeks in verbinding staan met de gang» Bovendien laat de ontluchting van de toiletten veel te wensen over. Uit een onderzoek is naar voren gekomen, dat de toiletten, als mede de ontluchting hiervan geenszins voldoen aan de huidige uit medisch- hygiënisch oogpunt te stellen eisen, zodat het treffen van nadere voorzie ningen beslist noodzakelijk is0 Aangezien het vorenstaande is aan te mer ken als een verandering van inrichting kan het schoolbestuur terecht een beroep doen op medewerking als vorenbedoeld. Tenslotte verzoekt genoemd bestuur in zijn op 28 januari 1974 ingekomen brief medewerking voor de aanschaffing van een stencilmachine ten behoeve van de W. de ZwijgerschoolJ.H. Knoopstraat 3, alhier. Daarbij is het volgende van belang. In 1961 zijn van gemeentewege voor deze school gelden beschikbaar gesteld voor de aanschaffing van een vloeistofduplicatorwelk apparaat voor de op dat ogenblik 6 klassen tellende school voldoende doelmatig werd ge acht» Naar de thans geldende opvatting is dit echter niet meer het geval en behoort een stencilmachine tot de normale uitrusting van een school voor ge woon lager onderwijs» Daarbij komt nog, dat de school momenteel is uitge groeid tot 12 klassen en dat veel leermiddelen op de school zelf worden ver vaardigd. Het is derhalve voor een goede gang van het onderwijs noodzakelijk, dat de school kan beschikken over een stencilmachine. Nu echter de van ge meentewege bekostigde vloeistofduplicator zal worden vervangen, dienen de thans aan de aanschaffing van een nieuwe vloeistofduplicator verbonden kos ten door het schoolbestuur te wordenbestreden uit de in artikel 101 van de Lager—onderwijswet 1920 bedoelde exploitatiekostenvergoeding, zodat dit be drag in mindering diert te worden gebracht op de voor de aanschaffing van een stencilmachine benodigde gelden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1974 | | pagina 1