8, sat y--zg*fsm- ftylapje 273 I I H 0 I) 1 biz. IInleiding 1 IIEnige algemene financiële aspecten van het beleid 1 III. Financiën 4 1Algemeen 2. De ramingen voor 1975 3. Financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten 4. Inkomsten uit belastingen en andere bronnen 5« Financiering der investeringen 6. Investeringsprogramma IV. Bestuur der Gemeente 12 1c Bestuurlijke samenwerking 2. Commissies en raden 3« Voorlichting 4c Personeelsaangelegenheden V. Openbare Orde 14 VI. Ruimtelijke Ordening 14 1Structuurplannen 2. Bestemmingsplannen 3c Monumentenzorg 4c Verkeers-en vervoersvoorzieningen VIIo Openbare Werken 17 VIIIc VoIkshuisvesting 17 IX. Volksgezondheid 19 X O Onderwijs 19 1Algemeen 2. Scholenbouw 3. Schooladviesdienst 4c Voortgezet onderwijs 5c Tertiair onderwijs XI. Culturele aangelegenheden en jeugdzaken 24 A. Culturele aangelegenheden BJeugdwerk

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1974 | | pagina 1