Toekennen van een vergoeding aan de huurder van een door de gemeente aange kocht pand. Bijlage no. 161 Leeuwarden, 29 april 1976. Aan de Gemeenteraad. In het kader van de uitvoering van het rehabilitatieplan "Transvaal- wijk" zullen in deze wijk een aantal panden moeten worden afgebroken. Voor huurders van een aantal van deze panden wordt door bemiddeling van de Stich ting Rehabilitatie Transvaalwijk elders woonruimte gevonden, zodat de ge meente deze panden vrij van huur en gebruik in eigendom kan verwerven. Naar onze mening is het billijk, dat aan de (voormalige) huurders, die zich op aandringen van genoemde stichting en in het belang van de gemeente bereid hebben verklaard hun panden te ontruimen, een vergoeding wordt toege kend in de kosten, welke zij in verband met deze ontruiming moeten maken-. Eén'van deze huurders, de heer J.S. Reenalda, wonende op het adres De la Reijstraat 10, heeft een dergelijke verklaring afgelegd. Wij stellen U voor in dit geval de vergoeding te stellen op 3.000, De kosten komen ten laste van het bestemmingsplan "Transvaalwijk" Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal ter inzage worden gelegd. V/ij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afge drukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1976 | | pagina 1