Wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Woningbe drijf en de Dienst Stadsontwikkeling voor het 4ienstjaar T976.~~-^~- "Tc Bijlage no. 345 Leeuwarden, 23 september 1976. Aan de Gemeenteraad. Onder verwijzlng naar de ter inzage gelegde ontwerp-besluiten tot het wijzigen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van het Woningbe drijf en de Dienst Stadsontwikkeling voor het diens+jaar 1976, delen wij het volgende mede. Woningbedrijf. In verband met ons in bijlage no. 326 opgenomen voorstel, kan een op brengst van 76.420,worden geraamd voor de overdracht van diverse per celen aan de St. Jacobsstraat en de Grote Hoogstraat aan de B.V. Bouwonder neming Noord - Nederland te Groningen. De betreffende percelen hebben een boekwaarde van totaal 377 - 395 zodat een verlies ontstaat van 300.975»Dit verlies kan worden gedekt door tot hetzelfde bedrag te beschikken over een gedeelte van de algemene risicoreserve. Dienst Stadsontwikkeling (Grondbedrijf). 1Aan- en verkopen c.a. In verband met een op 13 september j.l. genomen raadsbesluit (bijlage no. 319) tot het aangaan van een overeenkomst tot beëindiging van de ex ploitatie van de langs de Nieuwe Potmarge staande schiphuizen, wordt een krediet van 40.900,geraamd voor toekenning van een schadeloosstelling aan de heer E. Kromhout van der Meer. De kosteh vandeze investering kunnen worden gedekt binnen het kader van een sluitende grondexploitatie'van-het betreffende gebied. In verband met genomen besluiten tot hèt verkopen_..van diverse perce len grond, kan een opbrengst"van 1.009»525»worden geraamd. Voor een specificatie van het bedrag van 1.009.525»verwijzen .wij U naar het ter inzage gelegde overzicht. 2. Bouwrijpmaken industriegebied "Hemrik", eerste fase. In verband met ons in bijlage no. 358 opgenomen voorstel, wordt een krediet van totaal 5. 335.000,-geraamd voor het bouwri jpmaken van een gedeelte van het industriegebied "Hemrik" (1e fase), gespecificeerd als volgt ophogen 3.595.000, wegaanleg (inclusief 135*000,voor openbare verlichting) 1.642.000, voorbereidingskosten ten behoeve van de riolering en een zinker door de Wijde Gxeuns 100.000, 5.555.000,— In de kosten van 5.555.000,kan een rijkssubsidie van naar raming 4.000.000,worden tegemoet gezien. Derhalve blijft een bedrag van naar raming 1.355*000,netto ten laste van de gemeente. Naar verwachting kunnen de netto voor rekening van de gemeente blij vende kosten van 1.335.000,worden gedekt in het kader van een sluiten de grondexploitatie van dit gebied.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1976 | | pagina 1