5öu3c 1 42 Punt 45b (bijlage no. 483). Voordracht: de heer C. IJsbrandij. Benoemd wordt de voorgedrcgene met algemene stemmen. Punt 45c (bijlage no. 513). Aanbeveling: 1. de heer drs. E.J. Overkamp te Leeuwarden; 2. de heer P. Kortleve te Haarlem. Benoemd wordt de heer Overkamp met algemene stemmen. Punt 45d (bijlage no. 520). Voordracht: 1. de heer K. Spoelstra; 2. de heer O. Heidinga. Benoemd worden de heer Spoelstra met 32 stemmen (1 stem blanco) en de heer Heidinga met 29 stemmen (4 stemmen blanco). De heren J. de Beer en C.G.H. Geerts vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter: Ik wil u allen bijzonder prettige dagen toewensen, een goed uiteinde en een goed begin. Ik hoop dat wij elkaar spoedig na de jaarwisseling weer mogen treffen. De Voorzitter sluit, om 0.45 uur, de vergadering. Mededelingen vo.pr de. Raadsvergadering van. 10,...januari 1977. Ingekomen zijn; A. Berichten van Gedeputeerde Staten van --.-n- Friesland van geen bezwahr betreffende l'-c c de raadsbesluiten van 15, november 1976 -"'■■■ '■•'h tot a. toekennen van een toeslag naast het, salaris aan daarvoor in aanmerking komende ambtenaren; b. vaststellen van de Verordening tot, wijziging van de Bezoldigingsver ordening 1960. 3. Bericht van geen bezwaar van Gedeputeer de Staten van Friesland betreffende wij zigingen van de gemeentebegroting en. de Voorgesteld wordt' deze berichten voor begrotingen van de diverse takken van...kennisgeving aan te nemen. dienst voor het dienstjaar 1976. C. Bericht van goedkeuring van Gedeputeer- Voorgesteld wordt dit- bericht voor de Staten van Friesland betreffende kennisgeving aan te nemen; aan Gede- het raadsbesluit van 10 mei 1976 tot puteerde Staten ware mede te delen, goedkeuring van de wijziging van de dat de gemaakte opmerking inzake een drank- en horecaverordening. gedeeltelijke strijdigheid van arti kel 3.3 van de verordening met de ar- tikelen 11 en 44~van*de wet niet te- •!<-, recht is; voor wat betreft het vooraf inwinnen van advies van de Kamer van Kóóphandel en Fabrieken bij een wei gering van een verzoek om ontheffing zal in voorkomende gevallen met de wens van Gedeputeerde Staten rekening worden gehouden; een wijziging van de verordening terzake wordt niet nodig geacht. D. Berichten van goedkeuring van Gedepu teerde Staten van Friesland betreffen de: I. het raadsbesluit van 15 september 1976 tot verkoop van een tussen de: Aldlansdyk en de Holstmeerweg gele- gen bouwterrein aan de Staat der Nederlanden; II. de raadsbesluiten van 25 oktober 1976 tot: a. verkoop van een in het "Industrie gebied Schenkenschans" ten.noor den van de Einsteinweg gelegen perceel industrieterrein aan A.G. Hamersma; b. verkoop van een in het "Industrie gebied Schenkenschans" ten wes- ".-ri ten van de Celsiusweg gelegen perceel industrieterrein, aan B.V. Be Handelsdrukkerij van 18745

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1977 | | pagina 1