Aanzuivering financiële tekorten van het Toneelgezelschap Hoorder Compagnie. Bijlage no. 180. Leeuwarden, 14 april 1977. Aan de gemeenteraad. Op "basis van een "gentleman's agreement" wordt de Hoorder Compagnie sinds de oprichting in het jaarlijks exploitatietekort gesubsidieerd voor 40$ door het Rijk, 30$ door de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en 30$ door 19 gemeenten in de drie noordelijke provincies, waaronder Leeuwarden. De afgelopen jaren zijn verschillende gemeenten, ook Leeuwarden, van deze regeling afgeweken, waardoor het gezelschap in financiële moeilijkheden is geraakt. Een door het subsidiëntenoverleg ingestelde werkgroep deed in 1975 twee voorstellen tot wijziging van de subsidie-sleutel. De strekking van het eerste voorstel houdt in, dat gemeenten in het bezit van: een toneel accommodatie en/of woonkernen van meer dan 5.000 inwoners, één of meer scholen voor voortgezet onderwijs, een vormingscentrum of volkshogeschool, een subsidie aan de Hoorder Compagnie verlenen; het tweede voorstel gaat uit van de overweging, dat alle inwoners in de drie noordelijke provincies belang hebben bij de instandhouding van de Hoorder Compagnie en dat der halve alle gemeenten deel zouden moeten nemen aan de subsidiëring. In 1976 kon de Culturele Raad van onze gemeente zich met de strekking van beide subsidievoorstellen verenigen, doch sprak een voorkeur uit voor de tweede mogelijkheid. Bij de vaststelling van het beleidsplan 1975 - 1978 besloot U voor 1976 voor de Hoorder Compagnie een bedrag van 27.000, beschikbaar te stellen op basis van de door de werkgroep aangegeven en door de Culturele Raad aanbevolen tweede subsidie-sleutel. Dit betekende de helft van het subsidiebedrag op basis van de oorspronkelijke regeling. In de gemeentebegroting 1977 nam IJ voor de Hoorder Compagnie een bedrag op van 54.400,waarbij U uitging van deelname door 50 gemeenten in de drie noordelijke provincies op basis van de door de hierboven bedoelde werkgroep aangegeven eerste subsidie-sleutel. Volgens de oorspronkelijke regeling zou de gemeente Leeuwarden over 1977 66.883,moeten bijdragen, in welk bedrag nog niet de loonmaat regelen tijdens het seizoen 1976/1977 zijn verwerkt, reden om het bedrag af te ronden op 70.000, Doordat in toenemende mate gemeenten gingen afwijken van de oorspronkelijke regeling, zonder dat een nieuwe regeling werd aangenomen, is het gezelschap zodanig in moeilijkheden geraakt, dat het bankcrediet verviel en de mede werkers niet konden worden uitbetaald. Op 25 november 1976 nam het subsi- diëntenovehleg een resolutie aan inzake verbetering van de bestuursstructuur, de financiële organisatie en de zakelijke leiding. Verschillende gemeente besturen verklaarden zich bereid om de volgens de oude regeling verschuldig de subsidies alsnog uit te keren. Wij menen, dat de Hoorder Compagnie voor het noorden behouden dient te blijven. Bovendien zal een extra uitkering vooruitlopen op de definitieve regeling, die het voortbestaan van het gezelschap moet waar borgen en waarbij gepoogd wordt de financiële verantwoordelijkheid over meer gemeenten te spreiden. Tengevolge daarvan zullen de lasten voor de gemeente Leeuwarden verhoudingsgewijs lager worden. Wij stellen IJ dan ook voor het op basis van de oude subsidieregeling nog aan de Hoorder Compagnie toekomende subsidie aan te vullen, doch hieraan de voorwaarden te verbinden zoals genoemd in het bijgaande ontwerp-besluitDit betekent, dat over de jaren 1976 en 1977 een extra subsidie van respectievelijk 27.000, en 15.600,toegekend dient te worden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1977 | | pagina 1