L. Wijzigen rechtspositieregelingen. Bijlage no. 1 .fl Leeuwarden, 29 december 1976. Aan de gemeenterend. Het Centraal Orgaan inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden heeft bij brief van 11 oktober 1976, no. 4822, aan de aangesloten gemeenten aanbevolen een aantal wijzigingen aan te brengen in enige rechtspositieregelingen. Ook wordt een wijziging aanbevolen van het model Arbeidsovereenkomstenverordening van het Centraal Orgaan. Aangezien de gemeente Leeuwarden echter een van dit model afwijkende Arbeidsovereenkomstenverordening heeft vastgesteld, kan aan laatstbedoelde aanbeveling worden voorbijgegaan. Het Centraal Orgaan heeft elkevoorgestelde wijziging van een behoor lijke toelichting voorzien. Enkele van de ons inziens belangrijkste wijzigingen worden hierbij nog even aangestipt: Algemeen Ambtenarenreglement: artikel I) 10: verlofdagen kunnen, tot een bepaald maximum, worden ver schoven naar een volgend kalenderjaar in plaats van naar het volgende kalenderjaar; artikel E 5 de arts kan nu bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid aanstonds de mate ervan vaststellen; hij kan tevens aandacht schenken aan de mogelijkheden die er voor de ambtenaar zijn in het revalidatievlak; de mogelijkheid wordt nu opgenomen de directie van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds te verzoeken een ambtenaar in aanmerking te brengen voor revaliderende maatregelen e.d. artikel E 18: het begrip ambtelijk inkomen wordt vervangen door inkomen, omdat tegenwoordig ook dikwijls de echtgenote aan het arbeidsproces deelneemt; artikel H 9de redactie is nu zodanig gekozen dat alleen een lagere uitkering kan worden toegekend wanneer er een relatie is tussen ontslag wegens onbekwaamheid enz. en eigen schuld of toedoen. ïïitkeringsverordening: artikel 13: de nieuwe redactie is zodanig dat bij beëindiging van de werkloosheid binnen 130 dagen geen pensioenpremie meer behoeft te worden betaald tot het verstrijken van die 130 dagen; artikel 19: wijziging verplicht de betrokkene om zich ook in zijn woon plaats, indien deze niet dezelfde is als zijn voormalige standplaats, als werkzoekende te laten inschrijven. Overlegverordening: artikel 5: evenals in artikel A 5 van het Algemeen Ambtenarenreglement wordt nu ook bepaald dat het Georganiseerd Overleg kan beraadslagen over algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd. Vij stellen U voor over te gaan tot vaststelling van bijgaande ontwerp-besluiten. I Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris. loco

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1977 | | pagina 1