Aanleg stadsdeelpark ten zuiden van Huizum-Dorp. Bijlage no. 370 Leeuwarden, 15 september 1977- Aan de Gemeenteraad. Ten zuiden van het te rehabiliteren gebied Huizum-Dorp is een groen gebied geprojecteerd, dat als stadsdeelpark zal worden aangelegd. Dit groengebied - deel uitmakend van het ontwerp-bestemmingsplan Huizum-Dorp, dat ter vaststelling is voorgelegd - is bedoeld als bovenwijkse voorzie ning voor de gebieden Huizum-Dorp, Huizum-Bornia, Huizum-Badweg, Aldlan- West en Aldlan-Oost. In het kader van het nieuwe subsidiebeleid voor "recreatie en wonen" van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk is het mogelijk in de aanleg van bovenwijkse groenvoorzieningen een subsidie te ontvangen ter hoogte van maximaal 75% van de kosten. Uit overleg met o.a. de Consulent voor de Openluchtrecreatie van ge noemd ministerie is ons gebleken, dat het mogelijk is nog in 1977 een sub sidietoezegging te verkrijgen voor de eerste fase van dit plan. Als voor waarde wordt gesteld, dat met de uitvoering van het plan vóór 1 januari 1978 een aanvang wordt gemaakt. De afdeling Plantsoenen van de Dienst Stadsontwikkeling heeft reeds een schetsplan ontworpen, dat bij de stukken voor ter inzage is gelegd. Hiervoor heeft in ïïw vergadering van 15 augustus 1977 een voorbereidings krediet van 6.000,beschikbaar gesteld. In het plan is ook opgenomen het terrein bestemd voor standplaatsen voor woonwagens van kermisexploitan ten. In verband met de spoed, die betracht moet worden om nog in 1977 voor een subsidie in aanmerking te komen, hebben wij het Ingenieursbureau Oranje woud B.V. te Heerenveen opdracht gegeven het schetsplan op korte termijn verder te ontwikkelen, opdat in november a.s. tot openbare aanbesteding kan worden overgegaan. De kosten van de uitvoering van de eerste fase worden geraamd op 1.000.000,Op het schetsontwerp is als indicatie de grens aangegeven van deze fase, die op basis van een subsidietoezegging in 1977» kan wor den gerealiseerd. Verwacht mag worden, dat in 1978 voor de volgende fase eveneens subsidie zal worden verleend. In de aanlegkosten van 1.000.000,voor de eerste fase zal het sub sidie 75%> dit is 750.000,bedragen. Het ten laste van de gemeente blijvende bedrag ad 250.000,— kan worden gedekt uit de reserve voor openbare werken. De commissie voor Openbare Werken gaat akkoord met het schetsplan, het beschikbaar stellen van een krediet van 1.000.000,en de gevolgde procedure. Wij stellen U voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerp besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1977 | | pagina 1