Verkoop van een ten zuiden van het Vliet gelegen bouwterrein. Bijlage no. 1.ft Leeuwarden, 28 december 1978. Aan de gemeenteraad. Wij hebben met Aannemersbedrijf J.G. Visser B.V.gevestigd alhier, overeenstemming bereikt omtrent de verkoop van het op de ter inzage gelegde tekening met een rode omlijning aangegeven, ten zuiden van het Vliet gelegen bouwterrein ter grootte van plm. 1.434 m2. Genoemde B.V. zal op dit terrein en haar ten oosten aangrenzend terrein 32 kleinere flatwoningen en een kantoorpand bouwen. De 32 flatwoningen zullen worden gesticht in samenwerking met de Woningstichting St. Joseph, gevestigd alhier. Het ontwikkelde bouwplan is in overeenstemming met het bestemmingsplan "Het Vliet-Welgelegen I" en met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Het Vliet-Welgelegen II". De Commissie voor de Ruimtelijke Ordening heeft zich met het bouwplan kunnen verenigen. Wij hebben de bouwvergunning inmiddels verleend. De prijs van deze grond is vastgesteld op in totaal 358-500) (berekend naar 250,per m2, exclusief B.T.W.). Ten aanzien van de aan de eigendomsoverdracht te verbinden bedingen mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar het hierbij gevoegde ontwerp-besluit. Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede ter inzage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer 9 Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1979 | | pagina 1