i ïf- V:."ï*v. l VÓ 'WW <7 U Bouw van vier viaducten in de oostelijke buitentangent. Bijlage no. 66 Leeuwarden, 8 februari 1979 Aan de Gemeenteraad. Op 25 september 1978 (bijlage nr. 330) hebt U ons gemachtigd de bouw van 4 viaducten in de oostelijke buitentangent onderhands aan te be steden. Het gaat hierbij om de viaducten over de zuidelijke toegangsweg naar "Camminghaburen"over de Kurkemeer, over de spoorlijn Leeuwarden- Groningen en over een weg in het gebied "Hemrik". Het maken van de ont werpen van deze viaducten is destijds, na overleg met de Commissie voor Openbare Werken, opgedragen aan de B.Y. Articon te Utrecht (een dochter onderneming van de N.V. Nederlandse Spoorwegen). Deze B.Y. heeft de ont werpen inmiddels ingediend. De totale kosten kunnen (inclusief de direc- tiekosten, de kosten van aanvraag van bouwvergunning en de kosten van grondonderzoek en advies) worden geraamd op 5.992.500,Hierin zijn niet begrepen de kosten van wegverhardingen, verlichting en bebakening. Wij verwijzen U kortheidshalve naar de ter inzage gelegde tekeningen en kostenbegrotingen. Genoemd bedrag kan ten laste worden gebracht van het door U op 15 september 1975 voor de aanleg van de oostelijke buitentangent beschik baar gestelde krediet van 23.700.000,Uitgaande van te verwachten rijkssubsidies van ongeveer 95% blijft ten laste van de gemeente derhalve ongeveer 5% van 5.992.500,of rond 300.000,De daaruit voort-- vloeiende kapitaallasten ad 10 1/4 30.750,kunnen worden gedekt ten laste van de op de post "Nog functioneel toe te rekenen uitgaven, volgnr. 640" gereserveerde ruimte voor de uitvoering van civieltechnische werken. Onder mededeling, dat de Commissie voor Openbare Werken zich met het vorenstaande kan verenigen, geven wij U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Eeumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1979 | | pagina 1