Aankoop diverse percelen. Bijlage nr. 309» Leeuwarden, 14 juni 1979- Aan de Gemeenteraad. De eigenaren van de in onderstaande staat vermelde percelen zijn bereid deze eigendommen aan de gemeente te verkopen voor de eveneens in deze staat genoemde prijzen. Nr. Plaatselijke aanduiding Kadastrale Grootte Pri j s bekendheid van het perceel 1. Oldegalileën 53 en 55 Lwd.F 2014 129 ca. 136.765,— 2. Keimpemastraat 10 Lwd.E 4613 86 ca. 46.750,— De verwerving van deze percelen is voor de gemeente van belang ten behoeve van de realisering van een (toekomstig) bestemmingsplan. De waarde van deze percelen, alsmede de overige aan de verkopers toekomende vergoedingen, zijn getaxeerd door deskundigen. Wij achten de aankoopsommen, alsmede de bedingen waaronder de eigendomsoverdrachten overigens kunnen plaatsvinden, aanvaardbaar. De hiervoor omschreven percelen zijn op de ter inzage gelegde tekeningen roodgekleurd aangegeven. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter inzage worden gelegd. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1979 | | pagina 1