Tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sport- en recreatie-accom modaties. Bijlage nr. 510 Leeuwarden, 29 november 197-9* Aan de Gemeenteraad. Evenals voorgaande jaren stellen wij U voor de tarieven voor het ge bruik van de bij de Dienst voor Sport en Recreatie in beheer zijnde sport en recreatie-accommodaties aan te passen aan de voortgaande kostenstij gingen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de van rijkswege gegeven richt lijnen dienende ter bevordering van het anti-inflatiebeleid. De tariefsver hogingen zijn in zijn totaliteit beperkt gebleven tot circa 3ik Ten aanzien van enkele der voorgestelde wijzigingen merken wij nog het vol gende op. Sportvelden (gebruik door scholen). In het kader van het gefaseerd optrekken van dit tarief tot het rijksni veau waartoe U reeds in een eerder stadium hebt besloten, stellen wij voor dit tarief ook dit jaar met 2,50 per uur te verhogen tot 20, Zwembaden. Met het oog op de practische toepasbaarheid stellen wij U voor het zoge naamde vacantietarief van 1,de bezoekerskaartjes ad 1,en de kaarten voor begeleiders/sters van zwemleerlingen ad 10,niet te ver hogen. Frieslandhal. De vlakke vloeren van de Frieslandhal werden tot voor kort nog vrij inten sief gebruikt voor het bedrijven van de tennissport. Met de realisatie van een tweede blaashal op een viertal banen van het tenniscomplex "de Bonte koe" en in het vooruitzicht de binnenkort te openen tennishal in het sport park "Kalverdijkje" is de vraag naar deze accommodatie meer dan gehalveerd Gelet op het kostenaspect hebben wij besloten met ingang van 1 november deze vloeren niet langer voor wekelijkse trainingen beschikbaar te stellen Het tarief voor de huur van deze vloeren is derhalve uit de tarievenlijst geschrapt. Kampeerterrein. Op grond van het beleidsuitgangspuntdat geleidelijk aan moet worden ge komen tot een sluitende exploitatie van het kampeerterrein (kapitaallasten buiten beschouwing gelaten), is in het beleidsplan 1980-1984 rekening ge houden met een extra verhoging van de tarieven, waaruit een meeropbrengst voortvloeit van 10.000, Wij stellen U voor de tarieven met 5% aan te passen, waardoor een meerop brengst van rond 5*000,kan worden gerealiseerd. Door de in 1979 ingevoerde verlaging van de leeftijdsgrens van het kinder tarief van 18 naar 12 jaar en het niet langer gratis beschikbaar stellen van afvalzakken en toiletpapier (zie raadsbesluit no. 861, d.d. 30 januari 1979) kan eveneens een opbrengst worden geraamd van 5*000, Op deze wijze kan aan het gestelde in het beleidsplan worden voldaan.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1979 | | pagina 1