20 I/O Punt 17c (bijlage no. 508). Benoemen van een lid van de Raad voor de Volkshuisvesting: Voordracht van de Leeuwarder Vrouwenraad Tot Opbouw: mevrouw S. van der Wal-Hendriksma. Benoemd wordt de voorgedragene met 30 stemmen (1 stem blanco). De heren Knol en Pruiksma vormden met de voorzitter het stembureau. De Voorzitter: Wij zijn hiermee aan het eind gekomen van deze vergadering. Wij hebben de afge lopen dagen spannende discussies gehad. Ik nodig de raad en ook de pers uit om in het Blanke Ruim nog een glaasje fris of iets anders te komen drinken. Ik wens u allen heel prettige feestdagen toe. De Voorzitter sluit, om 22.40 uur, de vergadering. Mededelingen voor de Raadsvergadering van 7 .januari 1980. I igekomen zijn: A Berichten van goedkeuring "bij Koninklijk Besluit van 6 december 1979» 59 van de raadsbesluiten van 29 oktober 1979 tot: 1vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de hef fing en invordering van begrafenisrech ten (4e wijziging); 2. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de hef fing en invordering van een belasting op honden (2e wijziging). B. Berichten van Gedeputeerde Staten van Friesland van verdaging betreffende: a. hun beslissing van wijziging van de be groting van inkomsten en uitgaven en tot wijziging van de begroting van de dienst voor stadsontwikkeling voor het jaar 1979; b. hun beslissing van wijziging van be groting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 1979; met ingang van 18 december 1979» voor een tijd van ten hoogste twee maanden. C. Berichten van geen bezwaar van Gedeputeer de Staten van Friesland betreffende: I. het raadsbesluit van 17 september 1979 tot vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Bezoldigingsverorde ning 1960 II.de raadsbesluiten van 29 oktober 1979 tot a. vaststellen van de Verordening tot wijziging van het Algemeen Ambtena renreglement b. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Arbeidsovereenkom stenverordening c. vaststellen van de Uitkeringsveror dening vrijwillig vervroegd uittre den. D. Berichten van goedkeuring van Gedeputeer de Staten van Friesland betreffende diver se wijzigingen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor het dienstjaar 1979 Berichten van goedkeuring van Gedeputeer de Staten van Friesland betreffende: I. de raadsbesluiten van 16 oktober 1978 en 6 november 1978 tot vaststelling van het bestemmingsplan "'t Nijlan" en tot gegrondverklaring resp. onge- grondverklaring van de ingediende bezwaarschriften;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 1