Nr. 550. DE RAAD DER GEMEENTE GEMEENTE; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 31 BESLUIT te verkopen aan de Boer's Garagebedrijf B.V., gevestigd te Leeuwarden, het op de bij dit besluit behorende tekening met een rode omlijning aan gegeven, in het bestemmingsplangebied "Hemrik" gelegen perceel industrie terrein ter grootte van plm. 17.542 m2, voor een prijs van 723.248, (exclusief B.T.W.), vermeerderd met de eventueel ingevolge de bedingen 12a en 12b verschuldigde rente (waarover eveneens B.T.W. moet worden vol daan) en voorts onder de volgende bedingen; 1. de begrenzing van het terrein is ter plaatse aangegeven door de land meetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden; de genoemde door deze ambtenaar berekende oppervlakte heeft gediend voor de bepaling van de gestelde koopsom; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende kadastrale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de genoemde koopsom; 2. koopster aanvaardt het gekochte vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin het zich ten tijde van de eigendomsover dracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden enz., daartoe van ouds en met recht behorende; op het verkochte is ten behoeve van de N.Y. Nederlandse Gasunie geves tigd een zakelijk recht, als bedoeld in artikel 5> lid 3> sub "b> van de Belemmeringenwet Privaatrecht, voor het hebben enz. van een aard- gashoofdtransportleiding met bijbehorende werken; 3. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van ei gendomsoverdracht 4. het is de koopster verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toe stemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden op het gekoch te terrein gebouwen ten behoeve van de uitoefening van een detailhan delsbedrijf of ten behoeve van opslag van explosieve stoffen te stichten, dan wel het gekochte terrein of de daarop te stichten ge bouwen voor detailhandelsactiviteiten of ten behoeve van opslag van explosieve stoffen te gebruiken of te doen gebruiken; onder uitoefening van detailhandel wordt verstaan: het bedrijfsmatig aan particulieren te koop aanbieden, verkopen en/of afleveren van goe deren; onder particulieren worden verstaan: natuurlijke personen die goederen ten eigen nutte kopen, daaronder niet begrepen de wederverkopers, dan wel personen, die het gekochte in hun onderneming aanwenden;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 100