Nr. 551. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (hijlage nr. 32); BESLUIT: I. aan te kopen van J. Hiemstra, wonende te Goutum, Brédyk 59» drie aan de Boksumerdyk onder Goutum gelegen percelen weiland, kadastraal be kend gemeente Huizum, sectie E, nummers 121, 120 en 200, groot res pectievelijk 1.67.10 ha, 1.68.20 ha en I.O9.3O ha, welke percelen op de bij dit besluit behorende tekening roodgekleurd zijn aangege ven, voor een prijs van in totaal 277.875>en verder onder de volgende bedingen: 1. het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daa? aanwezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en las ten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van pacht, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het passeren van de transport akte 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen onroerend goed worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die we gens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding van de overeenkomst, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 var. het Burgerlijk Wetboek; 6. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leer- warden; II. de onder I bedoelde percelen onder te brengen in het Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris I ingaan van een overeenkomst tot het dempen van de tot de eigendom van een derde behorend slootgedeelte te Wirdum. Bijlage nr. 33. Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. De eigenares van een in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Wirdum-Marwerd" gelegen perceel heeft zich, ten behoeve van de realisering an dit plan, bereid verklaard de gemeente toe te staan een tot haar eigen dom behorend slootgedeelte te dempen. Ten aanzien van de bedingen, waaronder de gemeente tot demping kan «vergaan, mogen wij U kortheidshalve verwijzen naar de ter inzage gelegde ntwerp-overeenkomst. Wij vinden deze bedingen aanvaardbaar. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter inzage vorden gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afge drukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S. Brandsma, Burgemeester W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 103