Nr. 552. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 53); BESLUIT met de Vereniging voor Evangelisatie in- en ten bate van de Nederlandsch Hervormde Kerk te Wirdum een overeenkomst aan te gaan, waarbij de gemeente Leeuwarden, ten behoeve van de realisering van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Wirdum-Marwerd"het recht verkrijgt een tot de eigendom van de Vereniging behorend slootgedeelte te dempen, zulks onder de bedin gen, welke zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende ontwerp-overeen- komst. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Voorstel tot wijziging van het Reglement Overlegorgaan geluidshinder vlieg basis Leeuwarden. ijlage nr. 34. Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. In 1974 is door Provinciale Staten en de raden van de gemeenten Menal- umadeel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden gezamenlijk het Overlegorgaan ge- uidshinder vliegbasis Leeuwarden ingesteld. De gemeente Tietjerksteradeel s toendertijd niet tot het Overlegorgaan toegetreden, omdat de bevolking an het dorp Wijns geen konkrete klachten had over vliegtuiglawaai. Blijkens het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 4 december 1979 zijn burgemeester en Wethouders van Tietjerksteradeel (bij brief aan Provinciale taten dd. 4 september 1979) op hun eerdere standpunt teruggekomen en achten ij thans deelname aan het Overlegorgaan wenselijk. Tevens wordt door Gedeputeerde Staten het voorstel gedaan het Reglement n die zin te wijzigen, dat naast de reeds aanwezige adviseur namens de chef an de luchtmachtstaf ook de inspekteur van de Volksgezondheid, belast met et toezicht op de hygiëne van het milieu, als adviseur bij het Overlegor- aan wordt betrokken. Dit in verband met de steeds toenemende rol, welke het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne speelt bij de geluidshinder- iroblematiek rond vliegvelden. De leden van het Overlegorgaan hebben met beide wijzigingsvoorstellen ngestemd. Wij stellen U voor te besluiten conform bijgaand concept-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 104