Nr. 609. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 34); BESLUIT in te stemmen met de navolgende wijziging van het Reglement Overlegorgaan geluidshinder vliegbasis Leeuwarden, zoals vastgesteld bij besluit van Pro vinciale Staten dd. 13 maart 1974» nr. 10 1. In onderdeel A, sub 1 vervalt de zinsnede "Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel" en wordt vervangen door "Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tietjerksteradeel" 2. Onderdeel A, sub 2 komt te luiden: "a. Door de chef luchtmachtstaf wordt een adviseur aangewezen,, Tevens treedt als adviseur op de regionale Inspekteur van de Volksgezond heid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu in de provincie Friesland, of diens vertegenwoordiger, b. De adviseurs kunnen op uitnodiging van de voorzitter aan de vergade ringen deelnemen, maar hebben hierin geen stemrecht". Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Financiële medewerking voor de bouw van 13 woningwetwoningen aan de Sacra mentstraat ten behoeve van een- en tweepersoonshuishoudens. Bijlage nr. 35- Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Ten behoeve van de bouw van 5 woningen aan de Sacramentstraat hebt U )p 30 januari 1978 (bijlage nr. 35) naast een voorbereidingskrediet van f 15.000,een krediet van 50.000,beschikbaar gesteld. Dit laatste oedrag is een vergoeding aan Vennema BV voor het aanbrengen van een zwaar dere fundering en verdiepingsconstructie en is mede bestemd voor de ver krijging van medewerking aan de horizontale eigendomsplitsing voor de rea- isering van deze woningen. In verband met de haalbaarheid van dit plan in de woningwetsector is le oorspronkelijke opzet meermalen gewijzigd. Het meest recente ontwerp roorziet in de bouw van 9 eenkamerwoningen en 4 woningen met 1 slaapkamer. Ie stichtingskosten worden op 980.000,geraamd. Hoewel de financiële haalbaarheid in de woningwetsector op basis van de bijzondere regeling voor een- en tweepersoonshuishoudens nog niet geheel vaststaat zonder gebruikmaking van een gemeentelijke bijdrage ineens ter vermindering van de stichtingskosten, menen wij dat het gewenst is U thans iet plan voor te leggen, mede ter verkrijging van de benodigde financiële me ewerking van het Rijk. Wij hebben namelijk het plan reeds ter beoordeling -an de Hoofdingenieur-Direkteur van de Volkshuisvesting in onze provincie oen toekomen. Deze is van mening dat dit plan na toepassing van alle moge- ijke correcties op de stichtingskosten gemiddeld 10.870,per woning te uur uitvalt. Als reële vraaghuur wordt een bedrag van gemiddeld 137» ier maand genoemd. Teneinde dit plan alsnog van de grond te krijgen zou een gemeentelijke bijdrage van 10.870,per woning benodigd zijn. In totaal erhalve 141.000,rond. Aangezien er van dit bouwplan in combinatie met iet bouwplan van 11 woningen aan de overzijde van de Sacramentstraat naar >nze mening een sterke impuls uitgaat, die een aanzienlijke versterking van e woonfunctie in dit deel van de binnenstad betekent, terwijl tevens een ijdrage wordt geleverd aan de voorziening in de grote behoefte in de huur sector aan goedkope woningen voor kleine huishoudens, zien wij inderdaad de mogelijkheid van een gemeentelijke bijdrage als uiterste middel om dit plan e realiseren. Naar onze mening is het echter nog mogelijk d.m.v. een gewij igde huurstelling op basis van de maximale toelaatbare huur van gemiddeld 186,per maand tot een rendabele exploitatie te komen. Dit hangt onde neer samen met de nieuwe vraaghuurtabellen per 1 januari 1980, waarvan de uitkomst ons op dit moment nog niet bekend is. Omdat de aannemer slechts eperkte tijd zijn prijs gestand kan doen, is het wenselijk op basis van de hier vermelde uitgangspunten de benodigde financiële medewerking bij het kijk aan te vragen, zodat na ontvangst van de beschikking een snelle reali sering van dit projekt mogelijk wordt. De hier genoemde onzekerheden in aanmerking genomen, maakt het wenselijk, dat U op dit moment eveneens een rincipe-uitspraak doet over het eventueel beschikbaar stellen van een bij rage ineens ter vermindering van de stichtingskosten. Indien een dergelij- e bijdrage onverhoopt noodzakelijk mocht zijn, dan komen wij daarop in ver and met de vaststelling van de hoogte daarvan nog afzonderlijk terug.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 105