- 2 - Onder de mededeling, dat de op dit onderwerp betrekking hebbende stuk ken voor U ter inzage zijn gelegd en dat de Commissie voor het Woningbe drijf alsmede de Stuurgroep "Huisvesting alleenstaanden en tweepersoons huishoudens" zich met dit plan van 13 woningen hebben verenigd stellen wij U voor een aanvullend krediet van 915.000,980.000,minus 65.OOO,beschikbaar te stellen alsmede de benodigde financiële mede werking van het Rijk aan te vragen en te aanvaarden door te besluiten over eenkomstig het hierbij afgedrukte ontwerp-besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden J.S» Brandsma, Burgemeestei W.J.G. Reumer, Secretaris. Nr. 610. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 35); gelet op de artikelen 61 en 67 van de Woningwet, het Besluit geldelij- ce steun volkshuisvesting en de Beschikking geldelijke steun Huurwoningen 1975; BESLUIT jnder de voorwaarde dat geldelijke steun uit 's Rijks kas wordt verleend: I. voor de bouw van 13 woningwetwoningen aan de Sacramentstraat een aan vullend krediet van 915.000,beschikbaar te stellen of zoveel meer of minder als de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bij de definitieve financiële afwikkeling zal vaststellen; II. uit 's Rijks kas een lening aan te vragen en te aanvaarden tot een be drag van 980.000,of zoveel meer of minder als de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor het onder I. bedoelde complex woningen mocht verstrekken; [II. uit 's Rijks kas een zo hoog mogelijke bijdrage in de exploitatie van de onder I. genoemde woningen aan te vragen en te aanvaarden; IV. voor zover dit vanuit een oogpunt van realisering van dit projekt in de woningwetsector noodzakelijk mocht zijn, in principe medewerking te verlenen aan het beschikbaar stellen van een bijdrage ineens ter ver mindering van de stichtingskosten, welke bijdrage kan worden gedekt ten laste van de voor de stadsvernieuwing beschikbare ruimte. Aldus va tgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 106