No. 660. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage no. 36); BESLUIT I. aan te kopen van M.C. Fennema-Munkwonende te Leeuwarden, Mendels- sohnstraat 37, het erfpachtsrecht tot 31 december 1990 van een per ceel grond met de daarop gestichte opstal c.a., plaatselijk bekend Borniastraat 19, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 3756, groot 91 centiare, voor een koopsom van 67.100,en voorts onder de volgende bedingen: 1het onroerend goed wordt overgedragen met alles wat daarop of daarin aanwezig is, voorzover door de wet als onroerend aange merkt wordende en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypo theek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen onroerend goed worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkoopster is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wet boek; 6. het risico voor het gekochte komt voor rekening van de gemeente Leeuwarden vanaf het moment van het tot stand komen van dit be sluit 7. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden; II. het onder I-bedoelde onroerend goed onder te brengen in het Grond bedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Aankoop van een te Lekkum gelegen perceelsgedeelte. Bijlage no. 37» Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de eigenaar van het op de ter inzage gelegde tekening met een rode kleur aangegeven, aan het Mearsterpaed/hoek Lekkumerweg te Lekkum gelegen perceelsgedeelte ter grootte van plm. 240 m2 overeenstem ming bereikt omtrent de overdracht daarvan aan de gemeente. De verwerving van bedoeld perceelsgedeelte is van belang in verband met de realisering van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Lekkum de Greate Houten" (uitbreiding van het dorp Lekkum) De te betalen koopsom ad 20.166,is gebaseerd op het bij de stuk ken gevoegde taxatierapport van de directeur Grondbedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Wij achten deze prijs, alsmede de bedingen waaronder de aankoop overigens kan plaatsvinden, aanvaardbaar voor de gemeente. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter inzage worden gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 108