No661 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage no. 37); BESLUIT I. aan te kopen van SjB. van der Wijk, wonende te Lekkum, Lekkumerweg 67, een noord-oostelijk gedeelte ter grootte van plm. 240 m2 van het aan het Mearsterpaed/hoek Lekkumerweg te Lekkum gelegen perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden,sectie H, nummer 139, geheel groot 2.437 mi welk perceelsgedeelte op de bij dit besluit behorende tekening met eer' rode kleur is aangegeven, voor een prijs van 20.166,en voorts onder de volgende bedingen: 1. het perceelsgedeelte wordt overgedragen met alles wat daarop of dasr- in aanwezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en las ten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur, hypotheek en beslag; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van eigendomsoverdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen perceelsgedeelte worden geheven, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. door en op kosten van de gemeente Leeuwarden zal een gedeelte van de langs het Mearsterpaed gelegen sloot in zuidelijke richting worden verlegd; de nieuwe eigendomsgrens zal worden midden sloot; 5. het onderhoud van de onder 4 bedoelde, nieuw te graven sloot komt ten laste van de gemeente Leeuwarden en de verkoper, ieder voorzoveel betreft haar/zijn deel in de eigendom van deze sloot; 6. verkoper is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek 8. eventuele over- of ondermaat van het over te dragen perceelsgedeelt5 zal geen aanleiding kunnen geven tot wijziging van de koopsom; 9. vooruitlopende op de eigendomsoverdracht verkrijgt de gemeente Leeu warden het recht om, nadat de gemeenteraad zijn goedkeuring aan dezo transactie heeft gegeven, het bedoelde gedeelte van perceel kadaster nummer 139 in gebruik te nemen teneinde daarop de door haar voorge nomen werken uit te voeren en te behouden, welke geen langer uitste gedogen; 10. voor de onder 9 bedoelde ingebruikneming betaalt de gemeente LeeuwardeJ aan de verkoper over de periode liggende tussen de datum van ingebrcik-j neming en de datum van het verlijden van de overdrachtsakte over de genoemde koopsom een rente, berekend naar Q% per jaar; 11.de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarder.! II. het onder I. bedoelde perceelsgedeelte onder te brengen in het Grond bedrijf van de Dienst Stadsontwikkeling. Aldus vastgesteld in de openbare vergaderina van 19^0.1 Voorzit .er. Se cretaris. Het beschikbaar stellen van een krediet voor de afbraak van de oude Tjerk Hiddesschool, Tjerk Hiddesstraat 5-II. Bijlage nr. 38. Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Op 25 juni 1979 (raadsbesluit nr. 8604) hebt U besloten tot stichting van een nieuw schoolgebouw met twee werklokalen en een speellokaal c.a. ten behoeve van de openbare kleuterschool De Grutto op het bestaande schoolter rein aan de Tjerk Hiddesstraat. Met ingang van 12 januari 1980 is de genoemde kleuterschool in afwach ting van de realisering van het nieuwe gebouw tijdelijk ondergebracht in een drietal noodlokalen aan de Prederik Ruyschstraat. Teneinde de voorgenomen nieuwbouw mogelijk te maken dient de oude Tjerk Hiddesschool op korte termijn te worden afgebroken. De hieraan ver bonden kosten, die als kosten van het bouwrijp maken van de grond worden beschouwd, worden geraamd op 50.000,incl. B.T.W. Wij geven U in over weging hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. Te Uwer informatie delen wij U mede, dat wij ter voorkoming van eventuele gevaarlijke situaties tengevolge van leegstand de Dienst Stadsontwikkeling, vooruitlopend op de beschikbaarstelling van het krediet, hebben opgedragen genoemd schoolgebouw te doen afbreken. Wij stellen U voor te besluiten overeenkomstig het bijgevoegd ontwerp besluit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 109