Mededelingen voor de Raadsvergadering van 10 maart 1980. Ingekomen zijn: A. Bericht van gedeeltelijke goed keuring bij Koninklijk Besluit van 18 januari 1980, no. 15, van het raadsbesluit van 5 juni 1979. tot onteigening als bedoeld in Titel IV der ont eigeningswet B. Bericht van goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 31 januari 1980, no. 18 van het raadsbesluit van 18 december 1979 tot vaststel ling van de Verordening op de hef fing van onroerendgoedbelastingen. C. Bericht van Gedeputeerde Staten van Friesland van verdaging betreffende besluiten tot wijziging van de ge meentebegroting en tot wijziging van de begroting van de dienst voor stadsontwikkeling, voor het jaar 1979, met ingang van 6 februari 1980, voor een tijd van ten hoogste twee maanden. 1. Berichten van goedkeuring van Gede puteerde Staten van Friesland be treffende diverse wijzigingen van de gemeentebegroting en van de begrotingen van diverse takken van dienst voor de dienstjaren 1978 en 1979. F. Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende I. het raadsbesluit van 8 oktober 1979 tot intrekking van het besluit van 2 april 1979 en tot ruiling van in de Bullepolder gelegen percelen/ perceelge deelten weiland met J. van Houten te Lekkum, AGO. Levens verzekeringsmaatschappij te Amsterdam en de Stichting Be heer Landbouwgronden te Utrecht; II.de raadsbesluiten van 10 december 1979 tot: a. aankoop van de percelen met opstallen (bedrijfscomplex) Nieuweburen 88, 90, 92 en 94 alsmede een aangrenzend per ceel met opstal (pakhuis) van R.D. de Jong's Papier B.V.;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 10