Nr. 662. DE RAAD DEI GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 38); BESLUIT voor de afbraak van de oude Tjerk HiddesschoolTjerk Hiddesstraat 5-II, ten behoeve van de realisering van een nieuw schoolgebouw voor de openbare kleuterschool De Grutto, een krediet van 50.000,- beschikbaar te steller. Aldus vastgesteld in de openbare van Voorzitter. Secretaris. Verkoop erfpachtsgrond. Bijlage no. 39» Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met 84 erfpachters overeenstemming bereikt over de verkoop aan hen van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond. De stukken, waaruit deze overeenstemming blijkt, zijn voor U ter inzage gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten tot het verkopen van de grond overeenkomstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 110