koper aanvaardt het terrein vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigen domsoverdracht bevindt, met alle lusten, lasten, plichten, erf dienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende, wordende de tijdens het erfpachtsrecht door de betreffende erf pachter of diens rechtsvoorgangers gevestigde erfdienstbaarheden gestand gedaan, zonodig in afwijking van het bepaalde in artikel 771 slot van het Burgerlijk Wetboek; alle op de overdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte ten behoeve van het gemeente archief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden, komen voor rekening van de koper; de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding als bedoeld in de artikelen 1502 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek; koper verplicht zich, zolang hij eigenaar is van het verkochte, het eventueel na de door de gemeente Leeuwarden uit te voeren werken overblijvende gedeelte van het niet verkochte deel van het perceel, indien zulks door de gemeente Leeuwarden wordt gewenst, voor een bedrag van a. 41,28 i. 92,88 q. 41,28 b. 41,28 j. 36,12 r. 41,28 c. 41,28 k. 56,12 s. 67,08 d. 46,44 1. 41,28 t. 41,28 e. 41,28 m. 46,44 u. 51,60 f. 61,92 n. 41,28 v. 41,28 g. 41,28 o. 41,28 w. 41,28 h. 41,28 p. 46,44 x. 41,28 per m2 van de gemeente Leeuwarden te kopen; koper is verplicht bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het gekochte de bedingen 8, 9 en 10 tegenover zijn onmiddellijke opvolgersin de eigendom ten behoeve van de gemeente Leeuwarden te bedingen en deze opvolger(s) in de eigendom te verplichten bij opvolgende vervreemding dezelfde bedingen op te nemen; 10. bij niet-naleving van één der verplichtingen, bedoeld in de bedingen 8 en 9, verbeurt de nalatige c.q. overtreder aan de gemeente Leeuwarden voor iedere overtreding een boete van 10.000, deze boete is verschuldigd door het enkele feit der niet-naleving, zonder dat enige uitdrukkelijke ingebrekestelling behoeft plaats te vinden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 5 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 116